Az 5 éves Mária Rádio missziós margójára

mre_logo.png

Puskás Attila, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendéke, írása a Mária Rádió 5. születésnapja alkalmából.

Adjon Isten! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm krisztushívő rádióhallgatóinkat.

Úgy érzem és gondolom, hogy egy csodálatos és őszinte öt éves missziós szolgálatnak ülltük meg az ünnepét, annak rendje-módja szerint. Egy gyönyörű és értékeiben gazdag ünneplésen vettünk részt Benedek-Róbert Károly kispaptestvéremmel, hiszen a hála által kifejezésre jutott az, hogy az őszinte imádságos szolgálat Istenhez vezeti a kereső embert. Az ötéves Mária Rádió szolgálata erre enged következtetni engem: hogy Istent szolgálva az Ő országát építő értékekre mutat rá Isten gonviselő bölcsesége. És mennyire meghatódunk, amikor arra jövük rá, hogy a Mária Rádió lelkesedésével és nehézségei ellenére is képes Isten értékeire mutatni, hogy a rádióhallgató Krisztushívő a tömegtájékoztatás eszközein keresztül is megélheti az Istennel való szeretetkapcsolatát, úgy, hogy a Boldogságos szűz Mária által Istenben éli az életét. Meghatódtam, ahogyan a Mária Rádió ki tudja fejezni háláját hallgatói irányában. Valóban a missziós krisztushívők szolgálatának ünnepét ülltük meg. Ami ismételten mélyen érintette szívemet és gondolataimat, az volt- és jövet vissza Gyulafehérvárra erről is beszélgetünk Károllyal- hogy lélekemelő a Mária Rádiót szolgálók száma. Itt természetesen minden rádióhallgatóra gondolok. A II. Vatikáni Zsinat szellemének a megvalósulását látom benne. Ugyanis a II. Vatikáni Zsinat a laikusok apostolságáról is beszél határozataiban, ahol kiemeli missziós küldetésüket és hogy a világi hívők részesednek az Egyház küldetésében. „A szolgálatok különbözők az egyházban, de a küldetés egy. Krisztus az apostolokra és utódaikra ruházta rá azt a tisztséget, hogy az ő nevében és az ő hatalmával tanítsanak, megszenteljenek és kormányozzanak. A világiak pedig – részesei lévén Krisztus papi, prófétai és királyi tisztségének – az isten egész népének küldetésén belül, az egyházban és a világban töltik be a maguk szerepét.Valódi apostoli munkát végeznek, amikor az evangélium közvetítésében az emberek megszentelésén fáradoznak és a földi dolgok rendjét evangéliumi szelemmel próbálják áthatni és tökéletesítni úgy, hogy az ezen a téren kifejtett munkájuk fényes tanúságtétel Krisztusról, és az emberek üdvösségét szolgálja. A világiakra éppen az a jellemző, hogy az emberek között a világi foglalatosságban élnek; ezért hívja őket arra az Isten, hogy kovász módjára a világban apostolkodjanak.Úgy érzem és gondolom, hogy Mária Rádió szolgálatán keresztül is megvalósul egy kis része az Egyházban annak, amit Szent Pál apostol így fejez ki az Efezusi levélben: „a tagok betöltik az erejükhöz szabott feladatkört és így növekszik Krisztus teste”.A II. Vatikáni Zsinat arra is sürget, hogy szükség esetén használják a szó legjobb értelmében a világiak talentumait, bölcsességét, gyakorlatát. „A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, ezért aktív szerepük van az egyház életében és működésében. Az egyház közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes a lelkipásztorok apostolkodása.Én kb ezt láttam megvalósulni a Mária Rádió elmúlt öt éves szolgálatában. Egy mély közöségi élménnyel tértem haza Gyulafehérvárra, papihivatásomat megerősítette és reményeimet is táplája, hogy a misszióban belekapcsolódó világi hívőkért, Isten népéért csodálatos ajándék papnak lenni. Szívem érzéseit is mélyen megérintette az ott tapasztalt egység. Így éltem meg az ünnepet. És imádkozom ezután is, hogy Isten gondviselése vezesse egységre a Mária Rádiónk Hallgatóit.
Valamennyi kispap nevében szeretettel és hálával gondolunk minden rádióhallgatónk szívére. A szerető Isten áldja meg szívükben lakozó vágyaikat.

Puskás Attila

About the author

maradmin

Leave a Comment