A hét plébániája: GYERGYÓHODOS

gyergyohodos.jpg

Gyergyóhodos, avagy Ditróhodos, Erdélyben, Hargita megyében fekszik, nem messze Gyergyószentmiklóstól északnyugatra, 702 m tengerszint feletti magasságban. Közigazgatásilag Salamás községhez tartozik. A falu eredetileg Ditró része volt, a trianoni békeszerződés előtt Csík vármegye Gyergyószentmiklósi járásához tartozott. A hegyvidéki település lakói fakitermeléssel, állattenyésztéssel foglalkoznak. A korábban többségében magyarok lakta faluban 1992-ben 1592 fő élt, ebből 593 magyar volt. A lakosság nagyobb része ortodox vallású, de sokan katolikusok, illetve kisebb református közösség is van itt. A falú népessége 2011-ben 1408 fő volt ebből 516 magyar ajkút számláltak. 1848 után Ditróból több család költözött ki birtokaira, az Orotva patak Marosba folyásánál emelkedő dombhátra. A telep a Hodos nevet kapta. A közeli Salamáson lakó néhány családdal Hodos néven kezdett szerepelni. 1899-ben Hodos templomot kapott, 1901-ben pedig iskolát. A templom Ditró község áldozatkészségéből épült gróf Majláth Gusztáv püspök támogatásával. Salamás-Hodos 1923-ig volt Ditró filiája. 1925-től a lelkészséget önálló plébániává nyilvánították, Kajtsa László lett az első plébános. Az ő idejében fedél alá került a plébánia csűre, majd felépítették és tető alá helyezték a nyári konyhát, ezt követően elkészült a kántori ház is. 1929-től az új plébános Pászka Ágoston volt, aki 1933-ban újraszervezte az Élő Rózsafüzér Társulatot és az Oltáregyesületet. A ’40-es évek elején az egyházközséget fellendülés, haladás jellemezte. A politikai helyzet egyre nyomasztóbbá vált, a világháború súlyosan érintette a falut. A hívek nagy része munkanélkülivé vált, mivel a visszavonuló német csapatok földig rombolták a munkát adó fűrészüzemeket. Sok magyart feketelistára tettek, és nem akarták őket visszafogadni régi munkahelyükre. A háború idején sok minden eltűnt, a szükséges miseruhákat és egyéb templomi felszereléseket sikerült rendbe hozni, illetve pótolni a hiányokat. 1947-ben a lelki élet fellendülése volt tapasztalható. Ebben az évben a plébános bevezette a felnőttek hitoktatását is. A kommunista időszak két plébánosa Feigl Mátyás és Páll Sándor idején élő egyházközséggé alakult Gyergyóhodos. 

A ’89-es fordulat után a lelkipásztorok nagyobb hangsúlyt tudtak fektetni a filiára. Salamon József Galócáson felépíttette a templomot, ugyanakkor fellendítette a hitoktatást és a cserkészetet, a rózsafüzér-társulatokat újraszervezte. Kopjafát készíttetett a templom fennállásának 100. éves évfordulójára. 2007 a nagyobb arányú megvalósítások éve volt. Galócáson a Jenei János által renovált kápolnát, százéves fennállásának alkalmából, teljesen felújították. A Magyar Szentek és Boldogok ünnepén áldotta meg Tamás József segédpüspök a ravatalozóvá átalakított kápolnát. November 19-re, a templombúcsú ünnepére megvalósult a templom teljes külső és belső felújítása, székely kapuk állítása a plébánia és a temető bejáratához, kopjafák állítása a templom elé, a plébánia kerítésének kicserélése, a hittanterem belső felújítása, a plébánia kapujától a temető anyakeresztjéig vezető út megépítése, a temetőkápolna melletti parkoló létrehozása, valamint az anyakereszt helyettesítése egy négy és fél méter magas és két méter széles kereszttel. Mindebben felbecsülhetetlen segítséget kaptak a helyi vállalkozóktól, Románia kormányától, a helyi önkormányzattól, a németországi barátoktól és a helyi Krisztus hívőktől. A templomot, a keresztet és a székely kapukat Tamás József segédpüspök áldotta meg. A templom főoltárán Árpád-házi Szent Erzsébet festményét láthatjuk, amit üveglap fed, azonkívül a Szent Antal, Szent József és Szűz Mária szobrok találhatók. A toronyban két harang van elhelyezve. A faluban  rózsafüzér társulatok és Mária Légió lelkiségi csoport is működik.

A hodosi római katolikus plébániát Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték fel, búcsús ünnepét is ezen a napon tartják: november 19, örökös szentségimádási nap: október 10. Az egyházi szolgálatot a csíkcsicsói származású Pál Vilmos plébános végzi. Előző szolgálati helyek : -Gelence, Kézdivásárhely, Marosjára,Tusnád és Bozen-Brixeni Egyházmegye és 2015-től Gyergyóhodos. 2014-15 között előző plébános Karácson Tibor atya volt, aki ma a rádiónk műsorigazgatói feladatkörét tölti be. A plébánia a XIV. Gyergyói főesperesi kerülethez tartozik.

Összeállította: Gábor Anna.

Fotó: www.panoramio.com

About the author

maradmin

Leave a Comment