A hét plébániája: MAROSHÉVÍZ

marosheviz.jpg

Gyergyószentmiklóstól 32 km-re északnyugatra a Maros völgyszorosának kapujában fekszik Maroshévíz. Látogatott fürdőhely, Hargita megye északi régióközpontja. Településrészei: Válya, Zenkány, Vugány, Kelemenpatak, Székpatak, Moglanyest, Magyarós és Lunkány. Területe ősidők óta lakott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Régeni felső járásához tartozott. A település az utóbbi 20 évben jelentősen fejlődött. 2002-ben 15880 lakosából 11300 román, 4100 magyar, 486 roma és 15 német volt. Számos tudós, történész bizonyította be, hogy Toplicza helységnév szláv eredetű. A Toplo szó magyarul Hévizet jelent. Ez a térség 1228-ig Simon helytartó birtoka volt, majd a Bánffy család tulajdonába kerül, akinek sikerült a hatalmas birtokot megtartani 1945-ig. A települést 1567-ben Petrichevitch Horváth Kozma vécsi várnagy alapította, a Bánffy Pál által birtokolt területre három moldvai családot telepített le. 1658-ban a térséget a moldvai tatár csapatok Pintea vezetésével Ditró felé teljesen elpusztították. 1660 után a Bánffyak 391 jobbágy családot telepítettek Dédáról Topliczára. Az 1785. november 20-ai II. József-féle Európa első népszámlálásakor Topliczán 227 gazdagságot és 254 jobbágy családot jegyeztek, ezek 22 földbirtokoshoz tartoztak. A legtöbb családja Bornemissza János bárónak, Kemény Simon bárónak ésTeleki Mihály grófnak volt. Az 1800-as évek közepe után a fakitermelés miatt sokan a Gyergyói-medencéből és máshonnan is Maroshévízre telepedtek. Hamarosan igény támadt templomépítésre és a plébánia megszervezésére. A templom alapkövét 1867-ben tették le és 1869-ben már fel is építették. 1870 októberétől önálló lelkészség, addig a gyergyóremetei plébániáról látták el. A hívek lélekszáma fokozatosan növekedett. Volt olyan időszak, mikor elérte az 5000-et. Az 1989-es események után a hívek száma rohamosan csökkenni kezdett, részben a kivándorlás, részben a születések számának csökkenése miatt.

Írásos dokumentumok szerint a településen 1780-ban építettek egy római katolikus fa imaházat. Ez mivel az idők során kicsinek bizonyult a helyi Urmánczy család kezdeményezésére és támogatása mellett 1867-ben egy új kő templom alapkövét tették le. A templomépítés érdekében Jákobi István és Urmánczy János 1867. december 21-én egy kérelmet fogalmaztak meg és elkezdődött a pénzgyűjtés a templom építésre, melyhez Haynald Lajos érsek is nagylelkű adománnyal hozzájárult, és az oláh-topliczai hívek szent szándékának kivitelére Isten bőséges áldását kívánja. A helyi lelkészség megszervezését 1867-ben kezdeményezték Molnár Mihály gyergyóremetei plébános indítványára. Az akkori Toplicza a szászrégeni esperesi kerülethez tartozott, majd a helyi lelkészség alapításakor 1870-ben a gyergyói főesperesi kerülethez csatolták. Ebben az évben alapították a maroshévízi római katolikus népiskolát is, Fogarasy Mihály püspök támogatásával, és eredményesen működött 1948-ig, amíg államosították. Később lebontották és egy tömbház negyedet építettek az iskola helyére és területére. A templom 1873-ra elkészül, melyre Fogarassy Mihály püspök úr áldását adta, Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére. A templom építéséhez a szükséges köveket a közeli, ma Tárnica néven ismert hegy oldalából hozták, ahol egy kőbánya volt. Az eklektikus stílusban épült templomot Boros Ignác építészmérnök tervezte és felügyelt a munkálatoknál. A templom 20m hosszú, 10 m széles, magassága a tetőig hat méter, míg a tornya 31 m magas. 1887. május 6-án tűzvész pusztított a templom környékén, teljesen felégetve a templom utcáját, a plébánia épületeivel együtt. A tűz martaléka lett a templom és két harangja is. A sok bőkezű adakozónak köszönhető, hogy 1888. októberre felépült az új templom, így újból látogatható lett az Isten háza. 1904-et írtak, amikor a templom hajójának északi oldalán épült egy kis Mária kápolna, 4,20 m szélességben, 3,50 m hosszúságban és 5 m magasságban. 1964. július 9-re másodszor is kibővítették a templom karzatát. 1975-ben a helyi Lámm Elemérnek köszönhetően a toronyra órát szerelnek fel. 1978. június 25-én Dr. Jakab Antal segédpüspök úr felszenteli az Urmánczy Júlia által adományozott 450 kg-os harangot. A toronyban jelenleg 2 harang van. A nyolcvanas években Siklódi Ferenc új székeket, oltári asztalt, csillárokat, könyvtartókat és más hasznos fatárgyakat készített az egyház számára. 1982-ben a templom falain levő kilenc nagyméretű olajfestmény, amelyeket 1871-73 között festettek, a templom újrafestésekor át lettek mázolva. Az említett évben mint a belső, mint a külső falakat is újrafestették, sőt a hajó jobb oldali mellék kijáratát kibővítették. A templom főoltárán Szent Péter és Pál apostolok festménye látható, két mellékoltára van: az egyik a Világosító Szent Gergely, a másik Szent Anna a gyermek Jézussal a karján.

1983-at írtak, amikor díszes kovácsoltvassal látták el a templom előterét. Ezt Máthé Jenő és fia Ernő tervezte és vitelezte ki. 1977-ben Dániából egy Dantherm márkájú, dízel kályha érkezett. A templom udvarán egy szabadtéri fedett oltár lett építve, mellette egy miniatűr barlanggal lourdesi mintára, felújították a parókia épületét, a templomba hőközpontot szereltek, hőszigetelő ablakokat tettek a régiek helyébe, befejezték az 1990-es évek derekán elkezdett ravatalozót a temetőnél, és ugyanitt új kerítést készítettek. Levéltárát 2006. november 23-án szállították be a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyűjtőközpontjába. Filiája: Székpatak, 1970-ben a hívek egy lakást vásároltak, és átalakították kápolnává, ahol jelenleg is minden hónapban egyszer szentmisét végeznek. A Szent Péter és Pál apostol tiszteletére felszentelt plébánia a Gyergyói Főesperesi kerülethez tartozik. Az egyházi szolgálatot jelenleg a székelyszentmihályi születésű László Áron plébános, szentszéki tanácsos végzi. Előző szolgálati helyek: Petrozsény, Sinfalva, Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Liceum-Csíszereda és a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet spirituálisa, majd 2003-tól Maroshévíz. A kántori szolgálatot Molnár Árpád tölti be. A Szent Péter és Pál-plébánia templom búcsúját június 29-én tartják, örökös szentségimádási nap: október 15.

Összeállította: Gábor Anna.

Fotó: toplita.eu

About the author

maradmin

Leave a Comment