A hét plébániája: CSOMAKÖZ

Szatmár megyében, Nagykárolytól délnyugatra fekszik Csomaköz falu a Nyírség déli részén és 50 km-re a megyeszékhelytől Szatmárnémetitől. A nyírség homokterület és a termékeny síkság találkozásánál fekvő község területe egészen a magyar-román országhatárig nyúlik. 2004-ben vált le Bere faluval együtt Szaniszlóról, de hozzátartozik még Ponyváspuszta is. A község egykor mezőváros volt. Hozzátartoztak még a Dégenfeld - tanya, a Fekete-, Homoki és Ponyvás tagok, és az Ömböly - puszta, amely hajdan népes volt. A 2011-es részleges népszámlálási adatok szerint Csomaköz 1401 lakosából a többség 1282 fő magyar anyanyelvű, míg mindössze 119 fő vallotta magát román anyanyelvűnek. Régészeti leletek tanusága szerint régóta lakott hely. A középkorban három Csomaköz volt Nagycsomaköz, Kiscsomaköz és Várcsomaköz. 1407-ben a Károlyiak Nagycsomaközt elzálagosították a Báthoryaknak. Az egykori Kaplony-i bírtokló nemzetségen kívül, a rokon Károlyi, Vetési és Bagosi családok is bírtokolták. 1768-ban Mészáros János kapta meg a területet és ekkor katolikus családokat telepített ide, az ő nevéhez fűződik a sikeres sváb telepítés is. 1945-ben Csomaközt is érintette a sváb deportálás a Szovjetunióba, sokan nem térhettek vissza de a folyamatos kivándorlások is befolyásolták a falu létszámának csökkenését. 1960-as években egy fejedelmi sírból madárral díszített kelta sisak került elő és egy település nyomait is felfedezték. 2013-ban egy helyi lakos Angyal János, bronzkori fegyvereket, munkaeszközöket és ékszereket talált kapálás közben.

Csomaköz, Mindenszentek tiszteletére felszentelt temploma az 1550-es évektől a protestáns hitújításkor a reformátusoké lett. Mivel a középkori kis gótikus elemeket tartalmazó románkori templom megrongálódott, már nem lehetett használni, így 2013 és 14 között telyesen felújították. Ennek a templomnak a kriptájában helyezték el az osztrák hadsereg hadvezérét Mészáros Jánost. A csomaközi katolikus vallású sváb hívek lelki gondozását a mezőfényi plébánia végezte, majd az 1800-as évtől a szaniszlói plébánia filiája lett. A szatmári római katolikus egyházmegye pöspöke, Hám János 1840-ben megalapítja a csomaközi plébániát. Mivel növekedni kezdett a közösség létszáma, szükségét látta egy nagyobb templom építésének. A Szent István király tiszteletére felszentelt kis templom amely 1815-ben épült és az 1834 oktober 15-i földrengés nagyon megrongálta, az is kicsinek bizonyult, így a püspök támogatásával építik fel az új templomot 1854-1856 között. A templomot Tischler Albin kanonok, esperes csanálosi plébános tervezte. A mérki Veres János plébános áldotta meg 1856 augusztus 20-án, Szent István király tiszteletére, ami a főoltárképen is látható, amikor Szent István király felajánlja koronáját a Szűzanyának, Máriának. A főoltár két oldalán, baloldalt Jézus megkeresztelése, jobb oldalt a Piéta nagy képek láthatók, mindezek Mezey József festőművész munkái. A mennyezeten az Oltáriszentség imádását megjelenítő, Hatzak-Lukácsivits Magda neves képviselő freskóját láthatjuk. Bódi Endre híres templomfestő a XX. század második felében újítja meg a templombelső díszítő festését. A templomban több szobor látható a Jézus Szíve, Szűz Mária és Szent József szobra. A templom tornyának jelenlegi alakját 1888-ban formálták, 1867-ből származik az orgona. Két római katolikus kápolnája van a két temetőben, egyiket Sarlós Boldogasszony, a másikat Loyolai Szent Ignác tiszteletére szentelték fel. Kosztra Ignácz c. kanonok, esperes-plébános (1874-1911) tiszteletére egy sírkápolna áll, a Feltámadt Üdvözítő tiszteletére van felszentelve.

A csomaközi Szent István király plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Nagykárolyi Főesperesség, Nagykároly II. esperesi kerülethez tartozik. Jelenleg az egyházi szolgálatot Starmüller Ferenc szentszéki tanácsos végzi, előző szolgálati helyek: Szatmárnémeti Szent Család plébánia, Kökényesd, Sárközújlak, Mezőfény és 2013 augusztussától Csomaközön plébános. A kántori szolgálatot Hermann Pál kántor tölti be. A Szent István király tiszteletére felszentelt templom búcsús ünnepét augusztus 20-án tartják.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment