Szentlélek kilenced – Harmadik nap

Előimádkozó:

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük. Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Értelem Lelke! Jézus követésében a Szentlélek ajándékai igazítanak el, s rajzolják lelkünkbe a krisztusi élet egy-egy vonását, az evangélium hangulatának színeit, örömét, bánatát. Az értelem ajándéka a kinyilatkoztatott igazságok szabatos jelentését hozza közel elménkhez. A hitnek egyébként értelmünktől elrejtett titka a Szentlélek ajándéka következtében a legegyszerűbb hívek előtt is olyan közvetlenséggel nyílik meg, annyi világossággal és mélységgel tárul fel, hogy nem egy esetben többet tudnak egy-egy hittitokról mondani, mint a legképzettebb hittudós. Assisi Szent Ferenc, Egyed testvér, Leó testvér, Baylon Szent Paszkál nagy tudósoknak adtak tanácsokat a kinyilatkoztatás nagy kérdéseiben, amelyeket életszentség és jámborság nélkül megérteni lehetetlen. Az értelem természetfölötti ajándéka a hívő lélek titkos tudománya. A hit világánál gyulladt meg az a fény, amelynél oly biztosan tájékozódunk az élet bonyodalmai közepette, s megtaláljuk a helyes cselekvés módját.

Közösen: Jöjj el, Szentlélek Úristen, értelem Lelke! Világosítsd meg elmémet, hogy igazságaidat helyesen fogjam fel, és mindennapi életemben szerintük cselekedjem. Adj alázatos hitet,. minél alázatosabbat, hogy értelmemnek ez a természetfölötti világossága minél mélyebben tárja fel Isten szavainak jelentését. Ámen.

Felolvasó: Szentírási rész: Jo 3.1-2 „Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.”

Kérések: Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke - Jöjj el közénk! Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket, Szentlélek! A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket, Szentlélek! A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket, Szentlélek! Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk! Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Előimádkozó: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel? Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy Jézus éljen benned, s Általa közelebb vezethesd embertársaidat Hozzá. Ne félj - kellő időben - beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a benned élő Jézusnak és a Léleknek vezetését! (Vö. Lk 12,12; Iz 61,1)

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment