Jézus Szentséges Szívének főünnepe

Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét ünnepeljük, ami abban érte el csúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett „emberi szívvel” szerette a világot. Az ünnepet IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra.

Ez az ünnep mozgó ünnep, a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe: mindig az Úrnap nyolcadát követő péntekre esik. A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja követelményül. A kultuszt Alacoque Szent Margit látomásai szentesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. A magyar nyelvterületen alig van katolikus templom, ahol ne találkoznánk Jézus Szent Szíve- szoborral, képpel. A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős magyar barokk emléke a tihanyi bencés templom oltára (1750), a márianosztrai – hajdani pálos – templom oltárképén pedig Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált.

Szent II. János Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a Papok Megszentelődésének Világnapjává tette. A megszentelődés az a folyamat, amikor Isten életét öltjük magunkra. Az életszentség Istenhez való hasonlóság Jézus Krisztus követésében, ezért nekünk az ő belső életét kell magunkra öltenünk. S ezt jelenti Jézus Szívének tisztelete. A régiek tudták, hogy Jézus Krisztusnak kívül ábrázolt szíve őt magát jelenti – ”belülről”. A Jézus Szíve-tisztelet sürgeti, hogy akarjak „a pap és Jó Pásztor Krisztus szeretetével és érzületével összhangban élni; azzal a szeretettel, mellyel Ő szereti az Atyát a Szentlélekben, és szereti az embereket egészen addig, hogy életét adja értük.”

Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar Kurír/metropolitan.hu Fotó: Vatican News

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment