Második nap – Az erőshitű szűz

Bevezető ima minden napra

Tekints kegyesen reám, Könnyező Szűzanyám, ki könyörögve borulok le Eléd. Bizodalmam Isten után egyedül csak Beléd helyezem, mert te szerető égi Anyám vagy. Én erősen hiszem, hogy e szent kilenced melyet (megemlíteni a kért kegyelmet) végzek a te tiszteletedre, nem lesz hiábavaló. Hiszen még soha sem hallottuk, jóságos Anyánk, hogy ne segítettél volna valakin, aki Hozzád folyamodott. Mindenkin akarsz könyörülni, ó drága Könnyező Szűz, mert kegyes és irgalmas vagy, segítsz is mindenkin, aki Hozzád esedezik, mert erőd és hatalmad nagy. Nézz hát le, Anyám, az én imámra is és méltasd meghallgatásra. Engedd elnyernem azt a kegyelmet, melyért e szent kilencedet végzem, ha az üdvömre válik. Ám Te jobban tudod, Szűzanyám, mi szolgálja az én igazi javamat, éppen azért Szent közömbösséggel és megadással ismétlem Szent Fiad szavait: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” (Luk. 22,.24)

Elmélkedés - AZ ERŐSHITŰ SZŰZ

A legszentebb Leányzót, Aki méhében fogant a Szentlélektől, eljegyezték Szent Józsefnek. A jegyesek megismerték egymás csodálatos lelki szépségét, liliomtisztaságát s kifejezték egymásnak szívük közös óhaját: szűzi tisztaságban élni mindhalálig. Múltak a hónapok. Egy napon megrendült lelkében az igaz József, a szűztiszta hitvestárs. Máriában anyára ismert. Mérhetetlen szomorúság öntötte el lelkét. Ő nem tudta m történt s azért elhatározta, hogy titokban elhagyja Máriát. A Szent Szűz észrevette József lelki gyötrődését, de – talán isteni sugallatra – nem védte magát. Együttszenvedett Ő is liliompárjával s bízott erősen, hogy a jó Isten, majd talál balzsamot a két ártatlan, tiszta szív fájó sebére. Reményében nem csalatkozott. Egy éjjel angyal jelenik meg Józsefnek s véget vet a kínos állapotnak mondván: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől vagyon.” (Mt. 1, 20). A Szent Szűz rendíthetetlen bizalmat kíván tisztelőitől is. Mintegy az ő ajkáról szállnak felénk Szent Fiának bátorító szavai: „Bízzál leányom, a te hited meggyógyított téged.” (Mt. 9, 22.) Ne félj szegény bűnös gyermekem, csak bizalommal jöjj Hozzám, Könnyező Anyádhoz s bűneid meg lesznek bocsátva. Bízzál Bennem, szegény beteg gyermekem s én meggyógyítlak téged. Bízzál Bennem, bánatos gyermekem, s én megvigasztallak szomorúságodban. Igen, Anyám, a Te szent könnyeid gyógyító ír minden fájdalmunkra. Vigasztalan özvegy, árva, bűnbánatos szenvedő – Nálad talál megenyhülést, ha Tehozzád hittel jő. Amikor imádkozol, testvér, legyen erős hited, hogy imád nem lesz hiábavaló. Nem feltétlenül kapod meg a kért kegyelmet, ha az nem válnék lelki üdvösségedre, de akkor más ajándékot kapsz a jó Istentől. Valahányszor tehát jól imádkozol, mindig meghallgatásra találsz.

ERÉNYGYAKORLAT: Ma többször felindítom a Szűzanyába vetett bizalmamat e fohásszal: „Könnyező Szűzanyám, bízom Benned.”

IMA

Erős hittel, bizalommal sietek Hozzád, Könnyező Szűzanyám e siralomvölgy minden nyomorában, szívem minden keserűségével. Tornyosuljanak bár sötét felhők életem kék egén, Te el tudod azokat oszlatni, kegyen jó Szűzanyám: Érjen bármilyen szenvedés, Nálad fogok keresni enyhülést, ó Legszentebb Szűz. Hiszen kihez fut a gyermek, ha veszély fenyegeti, kihez, mikor baj érte, ha nem az édesanyjához? – Ki szánja meg, ha nem az anyai szív? Ki menti ki a veszélyből, ha nem az anyai kezek? E boldogító tudattal fordulok Hozzád én is, ó Könnyező Szűz, hogy nem hagysz engem segítség nélkül, hanem oltalmam és menedékem leszel. Bizalommal ismétlem hát most is kérésemet: Ó hallgasd meg hő imám, Könnyező Szent Szűzanyám s add meg azt a kegyelmet, melyért Hozzád esdeklek. Amen.

Üdvözlégy Mária… (3szor) Könnyező Pócsi Szűzanyánk könyörögj érettünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment