Harmadik nap – Az engedelmes szűz

Tekints kegyesen reám, Könnyező Szűzanyám, ki könyörögve borulok le Eléd. Bizodalmam Isten után egyedül csak Beléd helyezem, mert te szerető égi Anyám vagy. Én erősen hiszem, hogy e szent kilenced melyet (megemlíteni a kért kegyelmet) végzek a te tiszteletedre, nem lesz hiábavaló. Hiszen még soha sem hallottuk, jóságos Anyánk, hogy ne segítettél volna valakin, aki Hozzád folyamodott. Mindenkin akarsz könyörülni, ó drága Könnyező Szűz, mert kegyes és irgalmas vagy, segítsz is mindenkin, aki Hozzád esedezik, mert erőd és hatalmad nagy. Nézz hát le, Anyám, az én imámra is és méltasd meghallgatásra. Engedd elnyernem azt a kegyelmet, melyért e szent kilencedet végzem, ha az üdvömre válik. Ám Te jobban tudod, Szűzanyám, mi szolgálja az én igazi javamat, éppen azért Szent közömbösséggel és megadással ismétlem Szent Fiad szavait: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” (Luk. 22,.24)
Elmélkedés - AZ ENGEDELMES SZŰZ
Éjjel van. Csendes az egész városka, sötét minden ablak. Alusznak Betlehem lakosai, alszik a Szent Család is. Oly áldottak az éjszakák! Nem zavar ilyenkor senki és semmi, még a gondok és aggodalmak se. Csak a Szent Család éjjeli nyugalmát zavarja meg egy égi követ. „Kelj föl” – rázza Józsefet az angyal – „vedd gyermekedet és anyját és fuss Egyiptomba…” (Mt. 2, 13). József lámpát gyújt és Máriához lép. Milyen édesdeden alszik szegényke! – Hiába, fel kell kelteni, mert veszélyben a Jézuska élete. A Szent Szűz egy zokszó nélkül veszi tudomásul az angyal üzenetét. Az ő válasza most is csak ez: „Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Luk. 1,38). Gyorsan összecsomagolják a legszükségesebb dolgokat, az Istenanya veszi a Kisdedet és elindulnak az éj sötétjében Egyiptom ismeretlen földjére.
Az Istenanya, mint a Pócsi Könnyező Szűz is az engedelmesség példája. Ő Isten tetszése és akarata szerint választotta e kis falut különös lakóhelyéül s csodáinak helyszínéül. Mikor elvitték az első könnyező képet Bécsbe, a Szent Szűz nem követte azt csodatevő erejével, hanem egy másolatán könnyezett ismét. E másolat által művelte és műveli most is csodáit, nem Bécsben, hanem ott, ahol a jó Isten akarja: Máriapócson. Nekem is mindig Isten akaratát kell keresnem és teljesítenem, ha méltó akarok lenni a Könnyező Szűz kegyelmeire. Isten akaratát a tízparancsolatban és az Egyház törvényeiben találom meg. Ha e parancsolatokat, törvényeket súlyosan áthágom, tőrt döfök a Könnyező Szűz anyai Szívébe, mert gyilkosa vagyok egyszülött Fiának.
ERÉNYGYAKOROLAT: Ma végzek valami önmegtagadást és elimádkozom a három Üdvözlégy Máriát, hogy megengeszteljem a jó Isten bűneimért.
IMA 
Ó Könnyező Szűz, kegyes jó Anyám! A Te szép példád őszinte bánatot és erős elhatározást ébresztett lelkemben. Most látom, mennyire engedetlen, bűnös voltam eddig. Hányszor áthágtam a jó Isten parancsait, pedig tőlem Ő nem követelt olyan nagy áldozatokat, mint Tetőled. Ó, bárcsak másképpen volna, bárcsak meg nem történtekké tehetném bűneimet! Téged kérlek, Könnyező Szűzanyám, esd ki számomra vétkeim bocsánatát, moss meg gonoszságaimból, tisztítsd meg lelkemet. Most erősen felteszem magamban, hogy ezután nem akarom megbántani a jó Istent s megszomorítani Szent Szívedet, még ha az életemet menthetném is meg azzal. Ezután jó keresztény, hű gyermeked akarok lenni. Ehhez az elhatározásomhoz csatolom kérésemet: Ó hallhasd meg, hő imám, Könnyező szent Szűzanyám, s add meg azt a kegyelmet, melyért Hozzád esdeklek. Amen.
Üdvözlégy Mária… (3szor)
Könnyező Pócsi Szűzanyánk könyörögj érettünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment