Lourdes-i kilenced: Első nap

KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

KEZDŐÉNEK

Úrangyalát végzi a kis Bernadett,

Melyre eget nyitnak angyali kezek:

Áve, áve, áve, Mária!

Áve, áve, áve, Mária!

Égi rózsafüzér ragyog kezében,

Mit angyalok fűznek fenn az egekben...

Ott térdel Bernadett összetett kézzel,

Melyben szent olvasó és így énekel...

Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,

Üdvözöllek Téged e szent barlangban...

Csipkefán jégharmat kivirágzott,

Zord tél közepén rózsákat hajtott...

Ó, lurdi Szűzanya szállj le szívünkbe,

Hogy az is mennyei rózsákat teremjen...

Ha éltünk alkonyán eljön az óra,

Az örök haláltól lelkünket óvjad...

Végre Bernadettel ölelj kebledre,

Hogy vele dicsérjünk fenn az egekben...

ELŐKÉSZÍTŐ IMA

Könyörögjünk.

Kérünk téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket

és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét,

veled és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

NAPI IMA A nap eseménye 1. jelenés ‐ 1858. február 11., csütörtök

Déli Úrangyalát zengtek éppen a harangok. A 14 éves, beteges Soubirous(ejtsd: Szubiru) Bernadett, húgával és barátnőjével rőzséért ment az erdőbe. A massabielle‐i (ejtsd: mászábjel i)sziklabarlangnál megjelent neki a boldogságos Szűz Mária. Az eseményről Bernadett így számolt be: „Társaim után, akik gyorsan átgázoltak a sekély Gave (ejtsd: Gáv) folyón, én is át akartam kelni... A folyó partján éppen egyik harisnyámat húztam le, amikor váratlanul zúgást hallottam…, s amikor tekintetem felemeltem és a sziklabarlang felé néztem, ott egy hölgyet láttam ragyogó fehérségben. Megdöbbentem és megilletődötten néztem. Megdörzsöltem a szememet, hátha képzelődöm... Önkéntelenül elővettem az olvasómat, imádkozni kezdtem, de csak akkor tudtam keresztet vetni, amikor a jelenés hölgye a karján függő rózsafüzérének aranyos keresztjével keresztet vetett. Ekkorra félelmem is elmúlt. Letérdeltem, s ahogyan a hölgy imádkozott, úgy imádkoztam én is. Amikor imáját befejezte, intett, hogy menjek feléje. Nem mertem megmozdulni. Ekkor eltűnt.” Bernadett azt hitte, hogy a másik két kislány is látta a jelenést. Azok azonban ámuldozva fogadták szavait. Most már nem titkolhatta el a dolgot. Este édesanyja korholó szavai kísérik ágyába. Átsírja az egész éjszakát.

2. jelenés ‐ február 14., vasárnap

A kislányok addig könyörögtek Bernadett édesanyjának, míg az beleegyezett, hogy ismét a barlanghoz menjenek. Nagymise után, szenteltvízzel felszerelkezve indult útnak a kis csapat. Miután megérkeztek, letérdeltek és imába kezdtek. Bernadett egyszerre felkiáltott: „Itt van, mosolyog!” Bernadett felállt, a jelenés felé indult, meghintette szenteltvízzel és így szólt: „Ha Istentől vagy, lépj közelebb!” A hölgy erre mosolyogva közeledett, odahajolt a kislány fölé, mint‐ ha magához akarná ölelni. Erre Bernadett térdreesik, elsápad, elragadtatásba esik. A vele levők azt hiszik, hogy rögtön szörnyet hal. A közeli malomba futnak segítségért. A molnár karjára kapja a kislányt. Közben megérkezik édesanyja is, akit a többi kislány értesített a történtekről. Ütésre emeli a kezét. De a jó molnárék megvédik Bernadettet.

Elmélkedés

Ahogyan valaha szent Fiát, úgy Máriát is a mennyei Atya küldi. Mária égi követként érkezik, hogy felrázza jelenésével és csodáival a hitetlenségbe hajló emberiséget, és tanúságot tegyen a természetfölötti valóságról. Bernadett rózsafüzérrel és szenteltvízzel fogadja a jelenést, vagyis az Egyház nyújtotta eszközökkel. Igyekezzünk szilárdan hinni a természetfölötti világ létezésében s abban, hogy ahonnan Mária jött, egykor Jézus kegyelméből mi is oda jutunk, ha hallgatunk az Egyház Édesanyjára, Máriára és használjuk az Egyház kegyelmi eszközeit: a szentségeket és a szentelményeket.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy a mi védelmezőnk és szószólónk Isten előtt és ezért bizalommal fordulunk hozzád, mint jóságos édesanyánkhoz. A lourdes‐i jelenésekben és csodákban is a te felette nagy jóságodat és készségedet látjuk, amellyel a hozzád folyamodókon mindig kész vagy hathatósan segíteni. A te hatalmas pártfogásodba helyezett bizalmunkat fokozza a tudat, hogy égi követként jelentél meg a massabielle‐i (ejtsd: mászábjel‐i) sziklabarlangban. Ilyen gyermeki bizalom hozott ide bennünket, hogy csodás Lourdes‐i szobrod (képed) előtt térdre borulva arra kérjünk: eszközöld ki számunkra égi Atyánknál súlyos bűneink teljes bocsánatát. Bár méltatlanok vagyunk rá, hogy irgalommal felénk fordulj, mégis bizalommal kérünk, engedd úgy tekintenünk rád, mint bűnös lelkünk menedékére. Reményteljes szívvel menekszünk hozzád és esdve kérünk, hogy békíts ki minket szent Fiaddal, és szerezd vissza számunkra a kegyelmet, amelyet bűneink miatt elvesztettünk. Amen.

ÉNEK

Szűz tiszta látomásunk Mária.

Szívünkből száll Lourdes-ba Hozzád,

szent ima. Lorides-i virágszál,

nyíljék meg szíved,

Zárd be esdeklő magyar népedet.

Szeplőtelen boldogságos Asszonyunk!

Irtsd ki minden bűnünk is, fohászkodunk.

Lourdes‐i virágszál...

Imádkozó fénylő, fehér Máriánk!

Szent imáddal védd meg drága szép hazánk.

Lourdes‐i virágszál...

 

LOURDES‐I MIASSZONYUNK LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass rneg minket!

Mennybéli Atya Isten… *

Megváltó Fiú Isten…

Szentlélek Úr Isten…

Szentháromság egy Isten…

Szeplőtelen Szűz Mária,

‐ aki szent Fiad küldetésében jöttél hozzánk... **

‐ aki az alázatos Bernadettnek megjelentél...

‐ aki e szavakkal mutatkoztál be a világnak:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”...

‐ aki a sziklabarlangba szálltál alá, hogy

a bűnbánatot hirdesd...

‐ aki fehér galambként lebegtél a sziklahasadékban, hogy szent Fiad bocsánatát lelkünknek megígérd... * Irgalmazz nekünk! | ** Könyörögj érettünk!

‐ aki nekünk a sátán sötét terveivel szemben erőt

és bátorságot nyújtasz... **

‐ aki minket Szent Fiad szeretetében megerősítesz...

‐ aki számunkra az élő víz forrását fakasztottad...

‐ aki a massabielle‐i (ejtsd: mászábjel‐i) barlangnál

tiszteltetni akartál...

‐ aki tizennyolcszor megjelentél Lourdes‐ban...

‐ aki a mi lelkünk menedéke vagy...

‐ aki számunkra Szent Fiad kegyelmét kiesded...

‐ aki sohasem vagy érzéketlen tiszta szívvel

végzett imáinkra...

‐ aki az ingadozókat és csüggedőket

megerősíted...

‐ aki megszerzed a lélek békéjét...

‐ aki meghallgatod mindazokat, akik hozzád

zarándokolnak...

‐ aki a nyomorultak gondviselője vagy...

‐ aki a vakoknak visszaszerzed a látást...

‐ aki a süketeknek visszanyered a hallást...

‐ aki a betegeknek kiesdekled a gyógyulást...

‐ aki minden bajunkra segítséget nyújtasz...

** Könyörögj érettünk!

‐ aki a keresztény családok védelmezője vagy... **

‐ aki a keresztény anyák gyámola vagy...

‐ aki a tiszta szívűek kedvelője vagy...

‐ aki Jézus isteni Szívének szeretetére oktatsz

minket...

‐ aki szent Fiad engesztelésére buzdítod híveidet...

‐ aki az Anyaszentegyház ellenségei fölött

győzelmet nyersz...

‐ aki védelmezed szeretetközösségünk elnöklőjét,

a római pápát...

‐ aki minden fenyegető bajt kész vagy tőlünk

eltávolítani...

‐ aki minden időben kész vagy rajtunk segíteni...

‐ aki embertársainkat, barátainkat és rokonainkat

védelmezed...

‐ aki ellenségeinket ártalmatlanná teszed...

‐ aki súlyos betegeinknek a Lelki békét kiesded...

‐ aki a haldoklóknak vigasztalást nyújtasz...

‐ aki az elhunytakat imádságoddal

szenvedéseikből kiszabadítod...

‐ aki Lourdes‐i Miasszonyunk vagy...

** Könyörögj érettünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ kegyelmezz nekünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ hallgass meg minket!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk

Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk,

szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és

szorongattatásunk idején.

Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek

minket minden oldalról. Nagy bizalommal

fordulunk tehát hozzád és kérjük a te

segítségedet és oltalmadat.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az

evilági javakat megvessük, s az után

törekedjünk, ami lelkünk üdvét szolgálja.

Különösen légy segítségünkre szükségünkben,

amiért most folyamodunk hozzád.

Ámen.

ZÁRÓ IMA

(Ezzel az imádsággal zárjuk a kilenced minden napját. Imádkozzunk el 3 Üdvözlégy Máriát a Szeplőtelen Szűz köszöntésére, melyek után így folytassuk ájtatosságunkat).

F.: Egészen szép vagy Mária!

V.: És szeplő nincsen tebenned!

F.: Te vagy Jeruzsálem dicsősége!

V.: Te vagy Izrael öröme!

F.: Te vagy nemünk büszkesége

V.: Te a bűnösök szószólója!

F.: Ó, Mária! Bölcsességnek széke!

V.: Könyörögj értünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!

Hatalmas Isten! Te a boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél. Leborulva kérünk, hogy amint isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrizted a názáreti Szüzet, úgy minket is részesíts az ő  pártfogása által kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel eljuthassunk hozzád.

Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen szolgádra N. pápára, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél, és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll, és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. JóságosIsten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a te végtelen irgalmadból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban meg is nyerhessük. Amen.

ZÁRÓÉNEK

Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária.

Te vagy a lurdi barlang, fényes csillaga.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,

Szent olvasó tündöklik drága kezében.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A lurdi barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,

Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett:

Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek,

Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!

Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,

Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.

Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,

A sziklabarlang előtt megjelenjenek.

Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott,

Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott:

Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd,

Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.

Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,

Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!

Egykor az égben, dicsőségedben

Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

BEFEJEZŐ ÁLDÁS, KERESZTVETÉS

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment