Lourdes-i kilenced: Hetedik nap

KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

KEZDŐÉNEK

Úrangyalát végzi a kis Bernadett,

Melyre eget nyitnak angyali kezek:

Áve, áve, áve, Mária!

Áve, áve, áve, Mária!

Égi rózsafüzér ragyog kezében,

Mit angyalok fűznek fenn az egekben...

Ott térdel Bernadett összetett kézzel,

Melyben szent olvasó és így énekel...

Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,

Üdvözöllek Téged e szent barlangban...

Csipkefán jégharmat kivirágzott,

Zord tél közepén rózsákat hajtott...

Ó, lurdi Szűzanya szállj le szívünkbe,

Hogy az is mennyei rózsákat teremjen...

Ha éltünk alkonyán eljön az óra,

Az örök haláltól lelkünket óvjad...

Végre Bernadettel ölelj kebledre,

Hogy vele dicsérjünk fenn az egekben...

ELŐKÉSZÍTŐ IMA

Könyörögjünk.

Kérünk téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket

és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét,

veled és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

NAPI IMA A nap eseménye

13. jelenés ‐ március 1., hétfő

Bernadett ezen a napon az egyik hívő kérésére nem a saját rózsafüzérét, hanem az említett asszonyét vitte magával a jelenés helyére. Amikor a kölcsönvett rózsafüzéren kezdett imádkozni, a Szűzanya helytelenítésére talált. Bernadett erre azonnal elővette saját rózsafüzérét és azon folytatta imáját. A jelenlevők utánozták mozdulatát és lelkes felkiáltások közepette ők is magasba emelték rózsafüzérüket. A jelenés egész ideje imában telt el. A Boldogasszony így kívánta kifejezni, hogy az ima mindennél fontosabb.

14. jelenés ‐ március 2., kedd

Ez alkalommal a jelenés hölgye lelkesedésre serkentette a jelenlevőket. Bernadett arckifejezése az elragadtatás idején a belső örömet tükrözte vissza. Az elragadtatás legmegrendítőbb jelensége mutatkozott: a kislány mindenki szeme láttára felemelkedett a földről. Az égi hölgy ekkor ismételte meg üzenetét a plébánoshoz, és azzal toldta meg, hogy kívánságára körmenetben zarándokoljanak erre a helyre az emberek. A plébános az üzenet átvételekor zord hangulatban fogadta Bernadettet: kereken kijelentette a kislánynak, hogy az égi hölgy hagyjon fel az üzengetéssel. Végül így szólt a kislányhoz: „Annál a sziklabarlangnál van egy vadrózsabokor. Virágozzék ki az egész tömeg szemeláttára.” Bernadett mosolyogva távozott a plébánostól. Jól sejtette, hogy a csipkebokor kivirágzására nincs szükség. Ettől azidőtől kezdve ugyanis az újonnan fakadt forrásban egymás után gyógyultak meg a betegek. A zarándokok is egyre nagyobb számban érkeztek a barlanghoz. A hívő nép a látottak nyomán bűnbánatot tartott és biztosnak tartotta a Szűzanya jelenlétét.

Elmélkedés

A Szentszűz észrevette a rózsafüzér cserét. Azokban az években az egyházi előírás szerint mindenkinek a saját rózsafüzérén kellett imádkoznia. Csak az előírások betartása esetén részesülhettek a hívek az imájukhoz kapcsolt kegyelmekben. A Szűzanya tehát feltétlen engedelmességet kíván az egyházi előírások iránt. Milyen a mi állásfoglalásunk az egyházi előírásokkal kapcsolatban? Tudunk‐e kellő készséget és szófogadó lelkületet tanúsítani? Ugyancsak az Egyház iránti engedelmességre utal az a tény is, hogy a Szentszűz másodszor is a lourdes‐i plébánost kéri fel Bernadett közvetítésével a kápolna építésére. Milyen a mi álláspontunk és viselkedésünk lelkipásztoraink és egyházi elöljáróink iránt? Tudunk‐e egymásután többször is, de mindig alázatosan, engedelmeskedni kész lelkülettel megismételni olyan kérést, ami véleményünk szerint lelki életünk hasznára válhat?

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatottszent Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy az ég Királyné Asszonya! Légy ezerszer áldott! Velünk együtt áldjanak és dicsőítsenek téged az angyali seregek, a nap, a hold és a csillagok, a hegyek és völgyek, erdő és mező, ég ésföld minden lakója, Isten minden látható ésláthatatlan élő és élettelen teremtménye. Áldjon és magasztaljon téged minden, mert személyesen jöttél hozzánk, hogy alázatos megjelenésed által megerősítsed az Egyház ősi tanítását, mely szerint szeplőtelenül fogantattál. Légy áldott, anyai jóságodért, mellyel úgy kívántad megerősíteni gyermekeid hitét, hogy az Egyház tanítása iránti bizalmat is megerősítetted lelkünkben. Akaratunkat kívántad megerősíteni Egyházunk iránti engedelmességben. Amen.

 

ÉNEK

Szűz tiszta látomásunk Mária.

Szívünkből száll Lourdes-ba Hozzád,

szent ima. Lorides-i virágszál,

nyíljék meg szíved,

Zárd be esdeklő magyar népedet.

Szeplőtelen boldogságos Asszonyunk!

Irtsd ki minden bűnünk is, fohászkodunk.

Lourdes‐i virágszál...

Imádkozó fénylő, fehér Máriánk!

Szent imáddal védd meg drága szép hazánk.

Lourdes‐i virágszál...

LOURDES‐I MIASSZONYUNK LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass rneg minket!

Mennybéli Atya Isten… *

Megváltó Fiú Isten…

Szentlélek Úr Isten…

Szentháromság egy Isten…

Szeplőtelen Szűz Mária,

‐ aki szent Fiad küldetésében jöttél hozzánk... **

‐ aki az alázatos Bernadettnek megjelentél...

‐ aki e szavakkal mutatkoztál be a világnak:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”...

‐ aki a sziklabarlangba szálltál alá, hogy

a bűnbánatot hirdesd...

‐ aki fehér galambként lebegtél a sziklahasadékban, hogy szent Fiad bocsánatát lelkünknek megígérd... * Irgalmazz nekünk! | ** Könyörögj érettünk!

‐ aki nekünk a sátán sötét terveivel szemben erőt

és bátorságot nyújtasz... **

‐ aki minket Szent Fiad szeretetében megerősítesz...

‐ aki számunkra az élő víz forrását fakasztottad...

‐ aki a massabielle‐i (ejtsd: mászábjel‐i) barlangnál

tiszteltetni akartál...

‐ aki tizennyolcszor megjelentél Lourdes‐ban...

‐ aki a mi lelkünk menedéke vagy...

‐ aki számunkra Szent Fiad kegyelmét kiesded...

‐ aki sohasem vagy érzéketlen tiszta szívvel

végzett imáinkra...

‐ aki az ingadozókat és csüggedőket

megerősíted...

‐ aki megszerzed a lélek békéjét...

‐ aki meghallgatod mindazokat, akik hozzád

zarándokolnak...

‐ aki a nyomorultak gondviselője vagy...

‐ aki a vakoknak visszaszerzed a látást...

‐ aki a süketeknek visszanyered a hallást...

‐ aki a betegeknek kiesdekled a gyógyulást...

‐ aki minden bajunkra segítséget nyújtasz...

** Könyörögj érettünk!

‐ aki a keresztény családok védelmezője vagy... **

‐ aki a keresztény anyák gyámola vagy...

‐ aki a tiszta szívűek kedvelője vagy...

‐ aki Jézus isteni Szívének szeretetére oktatsz

minket...

‐ aki szent Fiad engesztelésére buzdítod híveidet...

‐ aki az Anyaszentegyház ellenségei fölött

győzelmet nyersz...

‐ aki védelmezed szeretetközösségünk elnöklőjét,

a római pápát...

‐ aki minden fenyegető bajt kész vagy tőlünk

eltávolítani...

‐ aki minden időben kész vagy rajtunk segíteni...

‐ aki embertársainkat, barátainkat és rokonainkat

védelmezed...

‐ aki ellenségeinket ártalmatlanná teszed...

‐ aki súlyos betegeinknek a Lelki békét kiesded...

‐ aki a haldoklóknak vigasztalást nyújtasz...

‐ aki az elhunytakat imádságoddal

szenvedéseikből kiszabadítod...

‐ aki Lourdes‐i Miasszonyunk vagy...

** Könyörögj érettünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ kegyelmezz nekünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ hallgass meg minket!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk

Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk,

szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és

szorongattatásunk idején.

Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek

minket minden oldalról. Nagy bizalommal

fordulunk tehát hozzád és kérjük a te

segítségedet és oltalmadat.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az

evilági javakat megvessük, s az után

törekedjünk, ami lelkünk üdvét szolgálja.

Különösen légy segítségünkre szükségünkben,

amiért most folyamodunk hozzád.

Ámen.

ZÁRÓ IMA

(Ezzel az imádsággal zárjuk a kilenced minden napját. Imádkozzunk el 3 Üdvözlégy Máriát a Szeplőtelen Szűz köszöntésére, melyek után így folytassuk ájtatosságunkat).

F.: Egészen szép vagy Mária!

V.: És szeplő nincsen tebenned!

F.: Te vagy Jeruzsálem dicsősége!

V.: Te vagy Izrael öröme!

F.: Te vagy nemünk büszkesége

V.: Te a bűnösök szószólója!

F.: Ó, Mária! Bölcsességnek széke!

V.: Könyörögj értünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!

Hatalmas Isten! Te a boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél. Leborulva kérünk, hogy amint isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrizted a názáreti Szüzet, úgy minket is részesíts az ő  pártfogása által kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel eljuthassunk hozzád.

Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen szolgádra N. pápára, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél, és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll, és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. JóságosIsten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a te végtelen irgalmadból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban meg is nyerhessük. Amen.

ZÁRÓÉNEK

Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária.

Te vagy a lurdi barlang, fényes csillaga.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,

Szent olvasó tündöklik drága kezében.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A lurdi barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,

Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett:

Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek,

Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!

Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,

Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.

Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,

A sziklabarlang előtt megjelenjenek.

Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott,

Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott:

Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd,

Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.

Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,

Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!

Egykor az égben, dicsőségedben

Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

BEFEJEZŐ ÁLDÁS, KERESZTVETÉS

Fotó: pexels

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment