Kilenced Szent Józsefhez – Második nap

Bevezetés:

Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk 9 napi ájtatosságot. Ennek az ájtatosságnak szövegét nem írja elő az Egyház, de ha búcsúkat is akarunk általa nyerni, olyant kell használnunk, amelyeket illetékes egyházi hatóság jóváhagyott. Ez a kilenced ilyen.

A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte: 300 napi búcsút a kilenced minden napján.

Teljes búcsút egyszer a kilenced tetszés szerint választható napján, vagy a kilencedet közvetlenül követő nyolc nap valamelyikén. A teljes búcsú feltételei a kilenced elvégzésén kívül: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. (IX. Pius, 1876. november 26. Racc.403.)

Igen ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük. Ezért, hacsak tehetjük, annak megkezdésekor gyónjunk és lehetőség szerint mindennap, vagy többször áldozzunk.


A kilencedet a következőképp végezzük:

Megkezdéskor mondjuk el a „Bevezető imát”. Minden nap olvassuk el az aznap sorra kerülő elmélkedést és átolvasás után gondoljuk át tartalmát. Utána imádkozzuk el „Szent József litániáját”.

A kilencedik napon mondjuk el a „Befejező imát”.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást. Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk.

Az elmélkedést mindig a következő öt részből áll: 1. Istenre gondolás és célkitűzés; 2. az elmélkedés anyagának átgondolása; 3. ennek kifejtése; 4. önmagunkra alkalmazása; 5. imatársalgás Istennel és Szent Józseffel.


BEVEZETŐ IMA A KILENCED ELŐTT

Mindenható Isten, hiszem, hogy Te végtelen jóságú Úr vagy és irgalmasan tekintesz reám, bűneimet fájlaló, gyarló emberre. Ez a nagy jóságod és irgalmad fölbátorít, hogy érdemtelenségem tudatában könyörögve forduljak hozzád. Azt kérem tőled, Uram, hogy ezt a kegyet (itt fűzd közbe kívánságodat) jóságosan megadjad.

Alázatos kérésemet szent Fiad nevében terjesztem színed elé Uram, mert tudom Jézus kinyilatkoztatásából, hogy Őérte könyörületes vagy hozzánk, méltatlan emberekhez.

Üdvözítőnk áldott nevének és érdemeinek segítségül hívásán kívül ég egynek esedezését kapcsolom, Uram, könyörgésemhez, azért, akit az emberek közül Szűz Mária után a legnagyobb méltósággal tüntettél ki, Szent Józsefét, Isten, aki érdemesnek tartottad őt, hogy Jézusnak nevelőatyja és szent Anyjának szűzi élettársa legyen, vedd kegyesen Szent Józsefnek pártoló imáját, melyet e szent kilenceddel is kiesdeni akarok.

Szent József, Jézus nevelőatyja, kérve-kérlek, állj mellém pártfogásoddal. E kilenc napon keresztül téged állítalak elmélkedésemben lelkem elé és lelked kiválóságait életem példájául választom. Ígérem, hogy ami jót ezek alapján megismerek, gyarló erőimet megfeszítve életemben, tetteimben, viselkedésemben valóra fogom váltani. Ámen.


MÁSODIK NAP

Elmélkedés: Szent József méltósága a földön

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy mai elmélkedésem alapján megismerjem és nagyra becsüljem Szent József földi méltóságát.

2. Az első karácsony után egyik napon Betlehemben a római hatósághoz tart Szent József. Sokan tolonganak ott, de ő vár szerényen, amíg sorra kerül. Odaáll a népszámlálás adatait felvevő hivatalnok elé és bemondja: „Családom három tagból áll. Én vagyok József, Dávid király nemzetségéből. Élettársam: Mária, ugyancsak Dávid házából. A harmadik Jézus, Máriának Fia.” Amikor szavában Jézushoz ér, tisztelettel meghajtja fejét és elhallgat. Arcán meglátszik, hogy valami magasztosra gondol. Arra, hogy Jézus a Magasságbelinek egyszülött Fia, kinek földi gondozásával őt tüntette ki az Úr. Ezalatt bejegyzi adatait a hivatalnok és nem is sejti, hogy nagyobb méltóságot jelentenek a közönséges szavak, mintha három földi ország királyának vallaná magát az, aki őket bejelentette.

3. József Szűz Mária jegyesének, élettársának mondotta magát. Nagy méltóság ez! Hiszen az emberek között Mária az egyetlen, aki minden bűntől ment volt és magát az Isten Fiát mondotta gyermekének. József ennek a Máriának volt jegyese, a földön élettársa. József Jézus nevelőatyjának mondta magát. Jézus a hatalmas Istennek Fia, aki emberi testben jelent meg, mint egy szegény názáreti család tagja. És e család feje, Jézusnak törvény szerinti nevelőatyja Szent József volt. József nem mondta el a betlehemi hivatalban, hogy ő Máriának nem test szerinti társa, hanem szűzi hitvese; nem mondta el, hogy Jézusnak nem test szerinti atyja, hanem Istentől rendelt gondozója. Ez az emberekre nem bízott, de Isten előtt ismeretes titok nagyságát erősen növeli. Hiszen, ha test szerint is atyja lett volna Szent József az Úr Jézusnak, csak a természet szavát követte volna gondosságával. Ámde ő nem a test szerint, hanem a lélek és Isten rendelése szerint volt oltalmazója és ezért nagyobb az érdeme, mert mégis igen-igen szerette Krisztust.

4. Hódolattal kell föltekintenem ezért Szent Józsefre. Nagyobb az ő méltósága bármelyik szentnél! Hiszen a szentek csak Jézus szolgáinak nevezhették magukat, de József törvény szerinti Fiának hívhatta Krisztust. Nagyobb az ő méltósága az angyalokénál! Az angyalok Máriában királynőjüket tisztelik, de József szűzi hitvesének szólíthatta a Szent Szűzet. Mily nagy lehet annak szava, kit az Úr ily magasra emelt!

5. Könyörgés. Úristen, ki Szent Józsefet e földön Szűz Mária jegyesévé és egyszülött Fiad nevelőatyjává választottad, esdve kérlek, közbenjárására hallgasd meg alázatos könyörgésemet. Szent József, aki Máriát szűzi élettársadnak és Jézus törvény szerint Fiadnak nevezhetted, e nagy méltóságod érdemeire hivatkozva; vedd oltalmadba és terjeszd Isten elé kérésemet.

Litánia Szent Józsefhez

  Forrás: https://metropolita.hu/2011/10/kilenced-szent-jozsefhez/   Fotó: pixabay

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment