Kilenced Szent Józsefhez – Kilencedik nap

Bevezetés: Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk 9 napi ájtatosságot. Ennek az ájtatosságnak szövegét nem írja elő az Egyház, de ha búcsúkat is akarunk általa nyerni, olyant kell használnunk, amelyeket illetékes egyházi hatóság jóváhagyott. Ez a kilenced ilyen. A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte: 300 napi búcsút a kilenced minden napján. Teljes búcsút egyszer a kilenced tetszés szerint választható napján, vagy a kilencedet közvetlenül követő nyolc nap valamelyikén. A teljes búcsú feltételei a kilenced elvégzésén kívül: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. (IX. Pius, 1876. november 26. Racc.403.) Igen ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük. Ezért, hacsak tehetjük, annak megkezdésekor gyónjunk és lehetőség szerint mindennap, vagy többször áldozzunk.


A kilencedet a következőképp végezzük:

Megkezdéskor mondjuk el a „Bevezető imát”. Minden nap olvassuk el az aznap sorra kerülő elmélkedést és átolvasás után gondoljuk át tartalmát. Utána imádkozzuk el „Szent József litániáját”.

A kilencedik napon mondjuk el a „Befejező imát”.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást. Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk.

Az elmélkedést mindig a következő öt részből áll: 1. Istenre gondolás és célkitűzés; 2. az elmélkedés anyagának átgondolása; 3. ennek kifejtése; 4. önmagunkra alkalmazása; 5. imatársalgás Istennel és Szent Józseffel.


BEVEZETŐ IMA A KILENCED ELŐTT

Mindenható Isten, hiszem, hogy Te végtelen jóságú Úr vagy és irgalmasan tekintesz reám, bűneimet fájlaló, gyarló emberre. Ez a nagy jóságod és irgalmad fölbátorít, hogy érdemtelenségem tudatában könyörögve forduljak hozzád. Azt kérem tőled, Uram, hogy ezt a kegyet (itt fűzd közbe kívánságodat) jóságosan megadjad.

Alázatos kérésemet szent Fiad nevében terjesztem színed elé Uram, mert tudom Jézus kinyilatkoztatásából, hogy Őérte könyörületes vagy hozzánk, méltatlan emberekhez.

Üdvözítőnk áldott nevének és érdemeinek segítségül hívásán kívül ég egynek esedezését kapcsolom, Uram, könyörgésemhez, azért, akit az emberek közül Szűz Mária után a legnagyobb méltósággal tüntettél ki, Szent Józsefét, Isten, aki érdemesnek tartottad őt, hogy Jézusnak nevelőatyja és szent Anyjának szűzi élettársa legyen, vedd kegyesen Szent Józsefnek pártoló imáját, melyet e szent kilenceddel is kiesdeni akarok.

Szent József, Jézus nevelőatyja, kérve-kérlek, állj mellém pártfogásoddal. E kilenc napon keresztül téged állítalak elmélkedésemben lelkem elé és lelked kiválóságait életem példájául választom. Ígérem, hogy ami jót ezek alapján megismerek, gyarló erőimet megfeszítve életemben, tetteimben, viselkedésemben valóra fogom váltani. Ámen.


Elmélkedés: Szent József küzdelme a halállal

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, mint küzdött Szent József a halállal, és megtanuljak tőle jó élettel előkészülni utolsó órámra.

2. Félhomályos szobában halálos ágyán fekszik Szent József. Testét fájdalmak gyötrik, lelke érzi, elközelgett a halálos vég. Gondolkodik. A kísértő gonosz, a kétségbeesés hurokját veti feléje és lekicsinyli mindazt, amit tett. Szegénységben élt, pedig ha a gazdagságra törekszik, mennyi jót tehetett volna. Reggeltől estig dolgozott, pedig ha övéit elhagyja, mennyi jóra taníthatta volna az embereket… Szent József mosolyog a sátán kísértésén – A gonosz lélek nem adja fel a küzdelmet. Az Úr Jézustól és Szűz Máriától való elválás keserűségével akarja megzavarni lelkét. Szent Józsefet ez sem ejti kétségbe. Lelke áttekinti a múltat, jelent és a jövőt. Múltjából az erények és munka emlékei maradtak meg. Az erényeket Istenért gyakorolta, a nehéz munkát Jézusért vállalta. Jelene két drága lélek közelségéből áll: Jézus és Mária állnak mellette. Jövője biztos, hiszen az igaz Bíró csak jutalmat adhat neki, a hűségesnek. Lehunyta szemét e világon, hogy az örök boldogság honában ébredjen fel.

3. Szent Józsefet is megkörnyékezte a gonosz lélek kétségbeejtő kísértése. Hiszen ő is ember volt! De szóba sem állt vele, még akkor sem, amikor a jónak látszatába burkolta támadásait. – Nyugodtan várta a halált, mert jutalma biztonságának záloga volt erényes élete. A halál csak annak nehéz, ki könnyelműen élt. Annak azonban könnyű, aki nehézségekkel bár, de küzdött a bűnös élet csábításai ellen. – Szent József örömmel halt meg, mert tudta, hogy odaát, az örökkévalóság végtelen boldogságban együtt lesz Jézusával.

4. A kísértés még Szent Józsefet sem kímélte meg. Vigasztaló és bátorító ez számomra is, aki nem egyszer már-már ellankadtok a gonoszság elleni harcban. – Szent József halálát könnyűvé tette erényes élete. Számomra is az élet a halál előkészülete. Ámde jó előkészület-e az én életem? – Szent József örömmel halt meg, mert vele volt Jézus és Mária. Velem van-e az Üdvözítő s a Szűzanya? Mi lenne, ha mint annyi embernek, hirtelen kellene az örök Bíró elé lépnem? Nem taszítottam-e el Jézust halálos bűnnel? Küzdeni, erényekben és kegyelemben akarok élni, hogy jól tudjak meghalni!

5. Könyörgés Úristen, kinek kezéből Szent József küzdelmeivel és erényes éltével a boldog halált kiérdemelte, tekints kegyesen kiváló szolgád érdemeire és hallgasd meg könyörgését. Szent József, ki boldog halállal múltál ki, mert erényesen éltél e földön, esdd ki számomra is a bűnbánatban megtisztult élet után a jó halál kegyelmét, és te, aki haláloddal is érdemet szereztél az Úrnál, ajánld fel haláltusád egyetlen pillanatát annak a kegynek elnyerésére, amelyért e szent kilencedet tartom. Ámen.

Litánia Szent Józsefhez.

Befejező ima

Ájtatosságom befejezésekor fokozott bizalommal fordulok hozzád, Szent József, Isten érdemes szolgája! Bizalmamat erősíti az a tudat, hogy kilenc napig elmélkedvén erényeid fölött beláttam eddigi gyarlóságomat, buzgóságod és igaz vallásosságod utánzására határoztam el magam. Hiszem, hogy szándékom kedves előtted és ennek alapján remélem, megjutalmazod törekvésemet és hathatós közbenjárásoddal támogatod nagy kérésemet.

Mennyei Atyám! Nagy és életemben jelentős a kérés, melyet e szent kilencedben trónusod elé tártam. Tudom, hogy annak kiesdésére a magam szavának ereje kevés és épp ezért erősítem könyörgésemet Szent József közbenjárásával. Bizalommal tölt el a remény, hogy nem veted meg annak pártfogását, akit oly nagyra becsültél e földön, hogy egyszülött Fiadnak Üdvözítőnknek oltalmazójául és Szent Anyjának élettársául választottad. Ne az én gyarlóságomat és érdemtelenségemet tekintsd jóságos Uram, hanem Szent József érdemeiért légy irgalmas hozzám. Ámen.

  Forrás: https://metropolita.hu/2011/10/kilenced-szent-jozsefhez/   Fotó: pixabay

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment