Isten átalakító ereje

Az üdvösségtörténet arról tanúskodik, hogy Isten útjában nem akadály az emberi bűnösség. Az ószövetségben a választott nép nemegyszer keménynyakú, hűtlen és gyarló; az evangéliumok szerint Jézus tizenkét tanítványa közül kettő elárulja, a legkritikusabb pillanatban pedig mindegyik elhagyja őt. A megváltás művét azonban mindezek nem akadályozzák.

Amikor múltbeli történetekről imádkozunk, akkor nemcsak megemlékezünk régi eseményekről, hanem saját jelenkori realitásunk is lelepleződik. Mindannyiunkban ott rejteznek a választott népről leírt hajlamok és vágyak, mi is tudunk makacsul ragaszkodni saját akaratunkhoz, el tud vakítani az önérdek, képesek vagyunk az árulásra… Isten átformáló ereje azonban képes megszüntetni megosztottságunkat, Isten Lelke által átalakított életünk - minden gyengeségünk ellenérere - áldássá tud válni sokak számára.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Így szól az Úr Isten: Íme, én kiragadom Izrael fiait a nemzetek közül, amelyek közé jutottak, és összegyűjtöm őket mindenünnen, és a saját földjükre vezetem. Egy néppé teszem őket az országban, Izrael hegyein, és egy király uralkodik majd mindnyájuk fölött; és nem lesz többé két nemzet, nem oszlanak többé két országra. Nem fertőzik többé magukat bálványaikkal, utálatosságaikkal és semmiféle gonoszságukkal. Megszabadítom őket minden helyükről, ahol vétkeztek, és megtisztítom őket; akkor ők az én népem lesznek, én pedig az ő Istenük leszek. Dávid, az én szolgám lesz a király felettük, és egyetlen pásztora lesz valamennyiüknek; törvényeim útján járnak majd, és parancsaimat megtartják és megcselekszik. Azon a földön fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyen atyáitok laktak; rajta laknak majd ők maguk és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké; és Dávid, az én szolgám lesz a fejedelmük mindörökké. A béke szövetségére lépek velük, örök szövetség lesz ez velük; megerősítem és megsokasítom őket, és szentélyemet köztük állítom fel mindörökre. A hajlékom köztük lesz, és én az ő Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. És megtudják majd a nemzetek, hogy én vagyok az Úr, Izrael megszentelője, amikor szentélyem köztük lesz mindörökké.« (Ez 37,21-28)

Dan Gibson’s Solitudes - Kyrie Eleison

Gyakorlat:

Imádságban vidd Isten elé mindazt a kárt, amit bűneiddel okoztál vagy amit mások okoztak neked! Kérd, hogy átalakító erejével tegye életedet az áldás és béke forrásává a körülötted élők és az egész világ számára!

Forrás: jezsuita.hu

Fotó: Laczkó Zsuzsa

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment