Lourdes-i kilenced: Nyolcadik nap

KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

KEZDŐÉNEK

Úrangyalát végzi a kis Bernadett,

Melyre eget nyitnak angyali kezek:

Áve, áve, áve, Mária!

Áve, áve, áve, Mária!

Égi rózsafüzér ragyog kezében,

Mit angyalok fűznek fenn az egekben...

Ott térdel Bernadett összetett kézzel,

Melyben szent olvasó és így énekel...

Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,

Üdvözöllek Téged e szent barlangban...

Csipkefán jégharmat kivirágzott,

Zord tél közepén rózsákat hajtott...

Ó, lurdi Szűzanya szállj le szívünkbe,

Hogy az is mennyei rózsákat teremjen...

Ha éltünk alkonyán eljön az óra,

Az örök haláltól lelkünket óvjad...

Végre Bernadettel ölelj kebledre,

Hogy vele dicsérjünk fenn az egekben...

ELŐKÉSZÍTŐ IMA

Könyörögjünk.

Kérünk téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket

és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét,

veled és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

NAPI IMA A nap eseménye

15. jelenés ‐ március 4., csütörtök

Március harmadikán nem jelent meg az égi hölgy Bernadettnek, noha a kislány ott volt időben a barlangnál. Másnap, csütörtökön húszezernyi ember várakozott a jelenésre. Nagy csodát reméltek, s még abban is bíztak, hogy a titokzatos hölgy végre bemutatkozik. Jelen voltak a hatósági hivatalos személyek is, köztük a polgármester, és a rendőrkapitány. Két rendőr kísérte a kislányt házukból a barlanghoz. Mivel sorrendben ez volt a tizenötödik jelenés, sokan úgy gondolták, hogy egyben az utolsó is lesz. Egy óra hosszat tartott a boldog találkozás. A felindultság elragadtatásba emelte a tömeget: mindenki letérdelt, bűnbánatot tartott. Bernadett a jelenés befejeződésekor kijelentette, hogy az égi hölgy nem búcsúzott el. Bizonyára még nem fejezte be művét.

16. jelenés ‐ március 25., csütörtök

Bár, a Szűzanya által megjelölt szokásos hét eltelt, Bernadett időnként továbbra is elment a barlanghoz. A barlang közelében oltárasztalt rögtönöztek a hívek, melyen mindig gyertya égett és virág díszlett. Közben a harmadik hét is letelt. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe közeledett. Bernadett vonzást érzett a szívében, hogy az ünnepet a barlangnál töltse. Ezt a vonzást más lourdes‐i hívek is érezték. Az éjjelt átvirrasztották. Bernadett ezerszer is elmondta az Üdvözlégyet. Reggel azután bement a barlangba. Ott már várt rá az égi hölgy, kedvesen és mosolyogva intett felé. Bernadett zavartan kért bocsánatot késéséért. A jelenés megnyugtatta. Bernadett későbbi naplójegyzeteiben megjegyzi, hogy a jelenés soha nem mutatkozott olyan jóságosnak és bátorítónak mint ekkor. Ezért is bátorkodott előhozakodni kérésével: „Asszonyom, legyen olyan jó és mondja meg, ki Ön?” Bernadett kétszer megismételte kérését, mire a jelenés csak mosolygott, de annyi szeretettel, hogy a kislány most már könyörögve, esdve rimánkodott. Erre a csodálatos szépségű nő elkomolyodott és úgy látszott, mintha megalázkodna. Kezeit összetette, tekintetét az égre emelte, aztán karját lassan széttárta és a gyermek felé hajolva ezt mondta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Elmélkedés

A titok feltárult. Bernadett, az egyszerű kislány volt méltó arra, hogy hallja a kijelentést. IX. Pius pápa négy évvel előbb hirdette ki hittételként a Szentszűz szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Most az égi Anya is tudomására hozta a világnak a nagy titok fenséges voltát. A hívő nép sejtelme valóságnak bizonyult. Lourdes, a kis hegyi város szent örömmel telt meg: az égi Anya kegyes volt éppen hozzájuk leszállni. A plébános nem ellenkezett többé. Fölfedte magát a titokzatos jelenség. Boruljunk le szent hódolattal mi is a szent Szűz elé. Bár nem foghatjuk fel kiváltsága nagy titkát, élő hittel magasztaljuk mégis a Szeplőtelen Szűz Máriát: Krisztus Anyja, az Egyház Anyja és a mi jó Anyánk.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Az irántad való szeretet arra biztat minket, hogy megkérjünk, tégy minket imádságoddal alkalmasnak arra, hogy életünk minden megnyilvánulása embertársaink megszentelésére szolgáljon. Add, hogy akik velünk érintkeznek, akikkel együtt élünk és dolgozunk valamennyien megújuljanak Krisztusban az Egyház szándéka szerint. Engedd, hogy hűséges gyermekeid és a kedves kis Bernadett példája szerint fáradhatatlanul dolgozzunk a szent Evangélium terjesztésében. Ne engedd, hogy a romlott világ rossz példája és helytelen felfogása letérítsen minket a jó útról. Fogj kézen bennünket és vezesd lelkünket az égi hazába, hogy ott minél előbb rád találjunk és soha meg nem szűnő örömünkben magasztaljuk szeplőtelen szent fogantatásodat. Amen.

 

ÉNEK

Szűz tiszta látomásunk Mária.

Szívünkből száll Lourdes-ba Hozzád,

szent ima. Lorides-i virágszál,

nyíljék meg szíved,

Zárd be esdeklő magyar népedet.

Szeplőtelen boldogságos Asszonyunk!

Irtsd ki minden bűnünk is, fohászkodunk.

Lourdes‐i virágszál...

Imádkozó fénylő, fehér Máriánk!

Szent imáddal védd meg drága szép hazánk.

Lourdes‐i virágszál...

LOURDES‐I MIASSZONYUNK LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass rneg minket!

Mennybéli Atya Isten… *

Megváltó Fiú Isten…

Szentlélek Úr Isten…

Szentháromság egy Isten…

Szeplőtelen Szűz Mária,

‐ aki szent Fiad küldetésében jöttél hozzánk... **

‐ aki az alázatos Bernadettnek megjelentél...

‐ aki e szavakkal mutatkoztál be a világnak:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”...

‐ aki a sziklabarlangba szálltál alá, hogy

a bűnbánatot hirdesd...

‐ aki fehér galambként lebegtél a sziklahasadékban, hogy szent Fiad bocsánatát lelkünknek megígérd... * Irgalmazz nekünk! | ** Könyörögj érettünk!

‐ aki nekünk a sátán sötét terveivel szemben erőt

és bátorságot nyújtasz... **

‐ aki minket Szent Fiad szeretetében megerősítesz...

‐ aki számunkra az élő víz forrását fakasztottad...

‐ aki a massabielle‐i (ejtsd: mászábjel‐i) barlangnál

tiszteltetni akartál...

‐ aki tizennyolcszor megjelentél Lourdes‐ban...

‐ aki a mi lelkünk menedéke vagy...

‐ aki számunkra Szent Fiad kegyelmét kiesded...

‐ aki sohasem vagy érzéketlen tiszta szívvel

végzett imáinkra...

‐ aki az ingadozókat és csüggedőket

megerősíted...

‐ aki megszerzed a lélek békéjét...

‐ aki meghallgatod mindazokat, akik hozzád

zarándokolnak...

‐ aki a nyomorultak gondviselője vagy...

‐ aki a vakoknak visszaszerzed a látást...

‐ aki a süketeknek visszanyered a hallást...

‐ aki a betegeknek kiesdekled a gyógyulást...

‐ aki minden bajunkra segítséget nyújtasz...

** Könyörögj érettünk!

‐ aki a keresztény családok védelmezője vagy... **

‐ aki a keresztény anyák gyámola vagy...

‐ aki a tiszta szívűek kedvelője vagy...

‐ aki Jézus isteni Szívének szeretetére oktatsz

minket...

‐ aki szent Fiad engesztelésére buzdítod híveidet...

‐ aki az Anyaszentegyház ellenségei fölött

győzelmet nyersz...

‐ aki védelmezed szeretetközösségünk elnöklőjét,

a római pápát...

‐ aki minden fenyegető bajt kész vagy tőlünk

eltávolítani...

‐ aki minden időben kész vagy rajtunk segíteni...

‐ aki embertársainkat, barátainkat és rokonainkat

védelmezed...

‐ aki ellenségeinket ártalmatlanná teszed...

‐ aki súlyos betegeinknek a Lelki békét kiesded...

‐ aki a haldoklóknak vigasztalást nyújtasz...

‐ aki az elhunytakat imádságoddal

szenvedéseikből kiszabadítod...

‐ aki Lourdes‐i Miasszonyunk vagy...

** Könyörögj érettünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ kegyelmezz nekünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ hallgass meg minket!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk

Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk,

szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és

szorongattatásunk idején.

Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek

minket minden oldalról. Nagy bizalommal

fordulunk tehát hozzád és kérjük a te

segítségedet és oltalmadat.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az

evilági javakat megvessük, s az után

törekedjünk, ami lelkünk üdvét szolgálja.

Különösen légy segítségünkre szükségünkben,

amiért most folyamodunk hozzád.

Ámen.

ZÁRÓ IMA

(Ezzel az imádsággal zárjuk a kilenced minden napját. Imádkozzunk el 3 Üdvözlégy Máriát a Szeplőtelen Szűz köszöntésére, melyek után így folytassuk ájtatosságunkat).

F.: Egészen szép vagy Mária!

V.: És szeplő nincsen tebenned!

F.: Te vagy Jeruzsálem dicsősége!

V.: Te vagy Izrael öröme!

F.: Te vagy nemünk büszkesége

V.: Te a bűnösök szószólója!

F.: Ó, Mária! Bölcsességnek széke!

V.: Könyörögj értünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!

Hatalmas Isten! Te a boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél. Leborulva kérünk, hogy amint isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrizted a názáreti Szüzet, úgy minket is részesíts az ő  pártfogása által kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel eljuthassunk hozzád.

Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen szolgádra N. pápára, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél, és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll, és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. JóságosIsten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a te végtelen irgalmadból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban meg is nyerhessük. Amen.

ZÁRÓÉNEK

Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária.

Te vagy a lurdi barlang, fényes csillaga.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,

Szent olvasó tündöklik drága kezében.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A lurdi barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,

Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett:

Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek,

Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!

Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,

Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.

Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,

A sziklabarlang előtt megjelenjenek.

Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott,

Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott:

Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd,

Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.

Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,

Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!

Egykor az égben, dicsőségedben

Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

BEFEJEZŐ ÁLDÁS, KERESZTVETÉS

Fotó: pexels

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment