Lourdes-i kilenced: Kilencedik nap

KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

KEZDŐÉNEK

Úrangyalát végzi a kis Bernadett,

Melyre eget nyitnak angyali kezek:

Áve, áve, áve, Mária!

Áve, áve, áve, Mária!

Égi rózsafüzér ragyog kezében,

Mit angyalok fűznek fenn az egekben...

Ott térdel Bernadett összetett kézzel,

Melyben szent olvasó és így énekel...

Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,

Üdvözöllek Téged e szent barlangban...

Csipkefán jégharmat kivirágzott,

Zord tél közepén rózsákat hajtott...

Ó, lurdi Szűzanya szállj le szívünkbe,

Hogy az is mennyei rózsákat teremjen...

Ha éltünk alkonyán eljön az óra,

Az örök haláltól lelkünket óvjad...

Végre Bernadettel ölelj kebledre,

Hogy vele dicsérjünk fenn az egekben...

ELŐKÉSZÍTŐ IMA

Könyörögjünk.

Kérünk téged, Úristen, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket

és kísérd segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét,

veled és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

NAPI IMA A nap eseménye

17. jelenés ‐ április 7., szerda

A Szűzanya március 25‐én Bernadett kérésére bemutatkozott, s ezt követően április 7‐én a nép szemeláttára csodával hitelesítette bejelentését. Bernadett a jelenés idején égő szentelt gyertyát tartott a kezében. A gyertya lángja a leány kezét nyaldosta. Egyszerre kiáltás hallatszott: „Megégeti magát...!” A közelben tartózkodó Dozous (ejtsd: Duzó) doktor azonban megtiltotta, hogy elolt‐ sák a gyertyát az elragadtatásba esett kislány kezében. Egynegyed óráig csapkodták a lángok Bernadette kezét, de semmilyen égési sebet nem okoztak. Az orvos hamarosan végbevitte az ellenpróbát: az elragadtatás után többször a kislány keze alá tartotta a gyertyát, mire Bernadett mindannyiszor gyorsan elkapta kezét a lángból, s azt mondta: „Maga megéget engem!” Ugyanaz a gyertya egyszer éget, máskor nem. Különös jelet adott a Szűzanya az állhatatosan kitartó népnek. Ez volt egyúttal az utolsó látomás, amelynek a nagyközönség is szemtanúja volt.

18. jelenés ‐ július 16., péntek

Miután Bernadett időközben először járult szentáldozáshoz, e nap estéjén a jól ismert hívást érezte a szívében. Amikor azonban nagynénjével a helyszínre ment, már messziről láthatták, hogy a barlang nyílása be van deszkázva és előtte rendőrök járkálnak. Bernadett ezért a Gave (ejtsd: Gáv) patak túlsó partján térdelt le a barlanggal szemben. Amikor a toronyban az esti Úrangyalára szólaltak meg a harangok, a leány hirtelen összerezzent és örömtől sugárzó arccal mondta: „Ott van, ott van!” Mégegyszer és utoljára elmerült az elragadtatás boldog érzésébe, amelynek örömét a földön többé már nem élvezhette, mert a Szűzanya most véglegesen búcsút intett kis választottjának. Ezzel az utolsó jelenéssel kívánta véglegesen megerő‐ síteni a Szűzanya Bernadettet fontos küldetésében, mert bizony sok nehéz nappal kellett szembenéznie. Püspöke zárdába küldte, ahová nem távozott szívesen, mert továbbra is családi házukban szeretett volna élni. Az elkövetkező hónapokban tüzetesen és ismételten hivatalosan kikérdezték. Igen sokszor meg kellett esküdnie a jelenések valódiságára. Megannyi megpróbáltatást juttatott a Szentszűz választottjának, akinek a lelkébe tizennyolcszor véste bele anyai szeretete jóságos arcvonásait.

Elmélkedés

A természeti törvényeket Isten mindenhatósága megkerülheti. Ez sokszor meg is történt már a történelem folyamán. A Szentírás és a szentek élete számtalan ilyen esetre nyújt példát. Isten ura a természetnek: teremtője és kormányzója. A természet rendje fölött álló mindenható isteni akarat bármit végbevihet. Korunk modern embere sok mindent tud. Legyőzheti bizonyos mértékben a természet erőit, felülkerekedhet rajtuk, de meg nem kerülheti őket. Csodát a maga erejéből ember nem képes művelni. Boruljunk le lélekben a mindenható Isten előtt. Köszönjük meg neki, hogy a Szűzanya jelenésével utat mutatott számunkra a természetfeletti világ felé és erőt nyújtott lelkünknek tovább küzdeni a túlvilági élet célkitűzéseiért.

Napi könyörgés

Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Te, aki mind a tizennyolcszor a szentolvasót tartottad kezedben, amikor megjelentél Bernadettnek, és így adtad tudtunkra, hogy a rózsafüzér imádság milyen hathatós eszköz a bűn ellen, esdve kérünk, taníts meg minket jól imádkozni. Töltsd el lelkünket az igaz hit, reménység és szeretet kegyelmével, melyért meg nem szűnünk veled együtt könyörögni Istenhez. Szent olvasódnak imádsága erősítsen minket életünkben és halálunkban egyaránt. Hozzácsatoljuk ezt az ájtatosságot is, melyet tiszteletedre végzünk. Lourdes‐i Szentszűz, Isten Anyja, az Egyház Anyja és a mi Édesanyánk, áldjuk a te szeplőtelen szent fogantatásodat! Örvendező szívvel szólítunk neveden és arra kérünk, hogy hallgasd meg kegyesen az e kilenced alatt hozzád intézett könyörgésünket. Lourdes‐i szent Szűz, légy a mi vigaszunk küzdelmes életünkben, különösen halálunk óráján. Amen

 

ÉNEK

Szűz tiszta látomásunk Mária.

Szívünkből száll Lourdes-ba Hozzád,

szent ima. Lorides-i virágszál,

nyíljék meg szíved,

Zárd be esdeklő magyar népedet.

Szeplőtelen boldogságos Asszonyunk!

Irtsd ki minden bűnünk is, fohászkodunk.

Lourdes‐i virágszál...

Imádkozó fénylő, fehér Máriánk!

Szent imáddal védd meg drága szép hazánk.

Lourdes‐i virágszál...

LOURDES‐I MIASSZONYUNK LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass rneg minket!

Mennybéli Atya Isten… *

Megváltó Fiú Isten…

Szentlélek Úr Isten…

Szentháromság egy Isten…

Szeplőtelen Szűz Mária,

‐ aki szent Fiad küldetésében jöttél hozzánk... **

‐ aki az alázatos Bernadettnek megjelentél...

‐ aki e szavakkal mutatkoztál be a világnak:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”...

‐ aki a sziklabarlangba szálltál alá, hogy

a bűnbánatot hirdesd...

‐ aki fehér galambként lebegtél a sziklahasadékban, hogy szent Fiad bocsánatát lelkünknek megígérd... * Irgalmazz nekünk! | ** Könyörögj érettünk!

‐ aki nekünk a sátán sötét terveivel szemben erőt

és bátorságot nyújtasz... **

‐ aki minket Szent Fiad szeretetében megerősítesz...

‐ aki számunkra az élő víz forrását fakasztottad...

‐ aki a massabielle‐i (ejtsd: mászábjel‐i) barlangnál

tiszteltetni akartál...

‐ aki tizennyolcszor megjelentél Lourdes‐ban...

‐ aki a mi lelkünk menedéke vagy...

‐ aki számunkra Szent Fiad kegyelmét kiesded...

‐ aki sohasem vagy érzéketlen tiszta szívvel

végzett imáinkra...

‐ aki az ingadozókat és csüggedőket

megerősíted...

‐ aki megszerzed a lélek békéjét...

‐ aki meghallgatod mindazokat, akik hozzád

zarándokolnak...

‐ aki a nyomorultak gondviselője vagy...

‐ aki a vakoknak visszaszerzed a látást...

‐ aki a süketeknek visszanyered a hallást...

‐ aki a betegeknek kiesdekled a gyógyulást...

‐ aki minden bajunkra segítséget nyújtasz...

** Könyörögj érettünk!

‐ aki a keresztény családok védelmezője vagy... **

‐ aki a keresztény anyák gyámola vagy...

‐ aki a tiszta szívűek kedvelője vagy...

‐ aki Jézus isteni Szívének szeretetére oktatsz

minket...

‐ aki szent Fiad engesztelésére buzdítod híveidet...

‐ aki az Anyaszentegyház ellenségei fölött

győzelmet nyersz...

‐ aki védelmezed szeretetközösségünk elnöklőjét,

a római pápát...

‐ aki minden fenyegető bajt kész vagy tőlünk

eltávolítani...

‐ aki minden időben kész vagy rajtunk segíteni...

‐ aki embertársainkat, barátainkat és rokonainkat

védelmezed...

‐ aki ellenségeinket ártalmatlanná teszed...

‐ aki súlyos betegeinknek a Lelki békét kiesded...

‐ aki a haldoklóknak vigasztalást nyújtasz...

‐ aki az elhunytakat imádságoddal

szenvedéseikből kiszabadítod...

‐ aki Lourdes‐i Miasszonyunk vagy...

** Könyörögj érettünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ kegyelmezz nekünk!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ hallgass meg minket!

Istennek Báránya,

te elveszed a világ bűneit,

‐ irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk

Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk,

szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és

szorongattatásunk idején.

Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek

minket minden oldalról. Nagy bizalommal

fordulunk tehát hozzád és kérjük a te

segítségedet és oltalmadat.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az

evilági javakat megvessük, s az után

törekedjünk, ami lelkünk üdvét szolgálja.

Különösen légy segítségünkre szükségünkben,

amiért most folyamodunk hozzád.

Ámen.

ZÁRÓ IMA

(Ezzel az imádsággal zárjuk a kilenced minden napját. Imádkozzunk el 3 Üdvözlégy Máriát a Szeplőtelen Szűz köszöntésére, melyek után így folytassuk ájtatosságunkat).

F.: Egészen szép vagy Mária!

V.: És szeplő nincsen tebenned!

F.: Te vagy Jeruzsálem dicsősége!

V.: Te vagy Izrael öröme!

F.: Te vagy nemünk büszkesége

V.: Te a bűnösök szószólója!

F.: Ó, Mária! Bölcsességnek széke!

V.: Könyörögj értünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!

Hatalmas Isten! Te a boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél. Leborulva kérünk, hogy amint isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrizted a názáreti Szüzet, úgy minket is részesíts az ő  pártfogása által kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel eljuthassunk hozzád.

Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen szolgádra N. pápára, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél, és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll, és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. JóságosIsten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a te végtelen irgalmadból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban meg is nyerhessük. Amen.

ZÁRÓÉNEK

Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária.

Te vagy a lurdi barlang, fényes csillaga.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,

Szent olvasó tündöklik drága kezében.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál,

A lurdi barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed,

Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett:

Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek,

Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!

Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,

Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.

Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek,

A sziklabarlang előtt megjelenjenek.

Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott,

Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott:

Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd,

Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.

Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária,

Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!

Egykor az égben, dicsőségedben

Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

BEFEJEZŐ ÁLDÁS, KERESZTVETÉS

Fotó: pixabay

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment