Harmadik nap: Szent Ignác türelme

1. Előgyakorlat: Szent Ignác Szalamankában rabbilincsekben

2. Előgyakorlat: Kérem a kegyelmet, hogy bajaimat, szenvedéseimet türelemmel, sőt örömmel viseljem.

I. PONT: SZENT IGNÁC TÜRELME TESTI SZENVEDÉSEIBEN

Türelme megtérésé előtt természetes erény volt. Hősies bátorsággal tűrte a fájdalmas műtétet, melyet szétroncsolt lábszárán végre kellett hajtani. Később ez a természetes bátorság természetfölötti erénnyé lett. Mily sok fáradalom és nélkülözés közt utazta át egész Nyugat Európát, Olaszországot és a Szentföldet! Mennyit szenvedett szárazföldön és tengeren. A türelemnek nem egyszer hősies példáját adta betegségében és más alkalmakkor. Egyszer ügyetlenségből a betegápoló varrás közben fülét is átszúrta. A szent teljes nyugalommal szólt hozzá: Nézze meg, rendben van-e minden?" Szent Ignácot, mint atyjukat, fiai a türelem erényében is követték, Xavéri szent Ferenc, India nagy apostola, és számtalan hithirdető és vértanú. Mindnyájan az szelleméből táplálkoztak. Milyen az én türelmem? - Hideg, meleg, időjárás. - Fáradság, kis nélkülözések. - A szegénység hatásai, a felebaráti szeretet gyakorlása. - Betegség. - A türelem gyakorlása által érte el szentségének legmagasabb fokát, mikor Jézus Szíve apostolává kiválasztva mégis betegen, egy karosszékben kellett töltenie életének utolsó éveit.

II. PONT: SZENT IGNÁC TÜRELME A LELKEK JAVÁN VALÓ FÁRADOZÁSBAN Ez nehezebb, mint testi fáradalmakban türelmesnek lenni. Amazokat ugyanis felajánlhatjuk Istennek a lelkekért, ha igazi buzgóság él bennünk. De ha fáradozásaink sikertelenek, sőt ha még hálátlanság a jutalmunk a jóért, melyet másokkal tettünk, akkor sokkal nehezebb lesz a türelem gyakorlása és a kitartás a további munkában a lelkekért. Szent Ignác Rómában házat alapított a veszélyeztetett és bukott nők számára. Ezer nehézség és sikertelenség sem tudta türelmében és kitartásában megingatni. A matrózok hálátlansága nem tartotta vissza, hogy őket a jóra ne intse. Már Pampelona ostrománál mutatkozott ez a kitartás, mint természetes erény Szent Ignácban az előrelátható sikertelenség ellenére is a végsőkig megvédte a segítségtől megfosztott várat. Ez a természetes kiválósága szintén természetfölötti erénnyé nőtte ki magát lelkében. Mennyi hálátlanságot és sikertelenséget tapasztalt később is. Első követői állhatatlansága miatt nem hagyott fel terveivel. A Szentföldön tapasztalt sikertelenség nem törte meg akaraterejét. Készüljünk már korán kicsiben a hálátlanság, sikertelenség, nehézségek bátor és türelmes viselésére. Ha jó dologra adjuk magunkat, mindig ellenkezésre fogunk találni a gonoszok, nem egyszer a jók, sót még esetleg testvéreink részéről is. De még saját magunk iránt is türelemmel kell lennünk kísértésekben, belső törekvéseink látszólagos sikertelenségében, lelki szárazságban, elhagyatottságban. Hibáink, eséseink ellenére is bíznunk kell, sőt ezeknek némileg örülnünk is kell, mert gyengeségünk hátterén annál inkább kiemelkedik Isten irgalma és nagysága. ..Állhatatossággal fogjátok megnyerni lelkeiteket:' (Lk. 21, 19.)

III. PONT: SZENT IGNÁC TÜRELME ÜLDÖZTETÉSEI KÖZEPETTE Szent Ignácnak mondhatni már megtérésétől kezdve az üldöztetés volt osztályrésze, és élete végéig sohasem volt ment az üldöztetéstől. Hamis emberek vádjára még az egyházi hatóságoktól is 21 börtönbüntetést kellett elviselnie. Mikor őt egyik barátja láncokkal megkötve látta, felkiáltott: "Szent Pált láttam ma bilincsekben!" Ily benyomást tett rá Szent Ignác türelme, öröme, mellyel Krisztusért a láncokat viselte. "Egész Szalamánkában nincs annyi lánc, mondotta, mint amennyit kész volnék Krisztusért viselni." Szent Ignác rendjének örökségül hagyta az üldöztetéseket. Ezt tartotta a legértékesebb örökségnek, melyet fiainak hagyhatott. De megesik, hogy tévedésből és Isten megengedése folytán még magában a szerzetben is üldözésnek, gyanúsításnak, rágalmaknak van kitéve valaki. Példa rá Régis szent Ferenc. A Jézus Szíve-tisztelet első apostolainak mennyi félreértést, gyanúsítást, üldöztetést kellett elszenvedniök. Alacoque szent Margitot saját nővértársai eszelősnek, ördögtől megszállottnak tartották. Boldog Colombiere-ről azt hitték, hogy félre van vezetve. P. Croiset könyve még indexre is került. Szent Ignác a rágalmak és üldözések közt Istenre bízta magát. Az alázatosság és Istenre hagyatkozás a legjobb fegyver az üldözések közepette. Óvakodni kell azonban, nehogy magunkat ártatlanul üldözötteknek tekintsük, amikor elöljáróink joggal megfeddnek. Vannak emberek, akik a saját szemükben mindig az ártatlanul üldözöttek szerepét játsszák. Viszont minél több szenvedésen, üldözésen kell átesnünk ártatlanul, Isten ellenségei részéről, annál jobban szeret minket az Isten és annál több alkalmat nyújt, hogy szentek legyünk. "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt. 5, 10.)

Imádság Szent Ignáchoz és Jézus Szívéhez a türelem kegyelméért: A türelem legszebb virága az öröm a szenvedésben. Kívánni, kérni, keresni a szenvedést: a szentek tulajdonsága. "Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívünket a Tiedhez hasonlóvá.

 

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment