Nyolcadik nap – A hosszútürelmű szűz

Tekints kegyesen reám, Könnyező Szűzanyám, ki könyörögve borulok le Eléd. Bizodalmam Isten után egyedül csak Beléd helyezem, mert te szerető égi Anyám vagy. Én erősen hiszem, hogy e szent kilenced melyet (megemlíteni a kért kegyelmet) végzek a te tiszteletedre, nem lesz hiábavaló. Hiszen még soha sem hallottuk, jóságos Anyánk, hogy ne segítettél volna valakin, aki Hozzád folyamodott. Mindenkin akarsz könyörülni, ó drága Könnyező Szűz, mert kegyes és irgalmas vagy, segítsz is mindenkin, aki Hozzád esedezik, mert erőd és hatalmad nagy. Nézz hát le, Anyám, az én imámra is és méltasd meghallgatásra. Engedd elnyernem azt a kegyelmet, melyért e szent kilencedet végzem, ha az üdvömre válik. Ám Te jobban tudod, Szűzanyám, mi szolgálja az én igazi javamat, éppen azért Szent közömbösséggel és megadással ismétlem Szent Fiad szavait: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” (Luk. 22,.24)

Elmélkedés - A HOSSZÚTÜRELMŰ SZŰZ

A türelem szenvedést feltételez. Az Üdvözítő után legtöbbet szenvedett e földön a Boldogságos Szűz Mária. Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb a szenvedésünk, ha a szeretett szenved. Mivel a Szűzanya szeretetét Szent Fiához nem tudjuk felmérni, azért az ő szenvedéseinek nagyságát sem tudjuk megérteni. Az összes Vértanúk együttvéve sem szenvedtek annyit, mint a Boldogságos Szűz Mária. A betlehemi jászoltól a Golgota véres keresztjéig együtt kellett szenvednie az Istenanyának Szent Fiával. Könnyei omlottak, Szíve sajgott a hegyes tőrdöfésektől, bágyadozott és roskadozott fájdalmában, de zokszó, panasz sem szívéből, sem ajkairól nem szállott az ég felé. Szenvedett és tűrt.

Mennyit tűr a Szent Szűz most is! Hitetlenek kétségbevonják az ő hivatalosan bebizonyított könnyezését. Sok hívő katolikus nem méltatja annyira a Könnyező Szűz kegyhelyét, hogy néha néha elzarándokoljon oda s leboruljon a csodatevő kegykép előtt. Hányan vannak viszont, akik megjelennek a búcsúkon, de nekik nem a kegytemplom, nem a kegykép, nem az imádság a fontos, hanem a különféle – talán bűnös – szórakozások! S a Könnyező Szűzanya ezt is mind eltűri. Sőt még azt is megengedte, hogy rablókezek hozzányúljanak kegyképe ékszereihez, díszeihez és elrabolják azokat. Én vajon türelmes vagyok-e a szenvedésekben? Szenvedni szükséges: vagy itt, vagy a másvilágon. Boldog az, aki már itt lefizeti tartozását! A másvilág szenvedései összehasonlíthatatlanul nagyobbak a földieknél.

ERÉNYGYAKORLAT: Többször elmondom ma e fohászt, értve a kilencedben kért kegyelemre is: Atyám! Legyen meg a Te akaratod!

IMA

Könnyező Szűzanyám! Mérhetetlen szenvedéseid és hosszútűrésed fontos igazságról győznek meg engem. A szenvedésben nem szabad a jó Istent rosszakarónak, ellenségnek tartani. Ó, hiszen Te voltál a Mennyei Atya legkedvesebb és legszentebb leánya, aki mindig és mindent kedvére cselekedtél, s mégis, ó legártatlanabb Szűz, Neked juttatta a jó Isten Szent Fia után a legtöbb és legnagyobb szenvedést. Igen, fájdalmas Szűzanyám, mert Téged választott ki a legnagyobb dicsőségre. Ó add, hogy én is megértsem a szenvedés titkát és a te példád szerint, szent türelemmel hordozzam az élet keresztjeit, melyeket üdvösségemre küld a jó Isten. Azért felteszem most magamban, hogy ha jelen kérésem nem szolgálná üdvösségemet, türelemmel hordom inkább a keresztet, semhogy anélkül lelkem kárt szenvedjen. Ilyen elhatározás mellett ismétlem kérésemet: Ó hallgasd meg hő imám, Könnyező Szent Szűzanyám, s add meg azt a kegyelmet, melyért Hozzád esdeklek. Amen.

Üdvözlégy Mária… (3szor) Könnyező Pócsi Szűzanyánk könyörögj érettünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment