Kilencedik nap – A szeretett szűz

Tekints kegyesen reám, Könnyező Szűzanyám, ki könyörögve borulok le Eléd. Bizodalmam Isten után egyedül csak Beléd helyezem, mert te szerető égi Anyám vagy. Én erősen hiszem, hogy e szent kilenced melyet (megemlíteni a kért kegyelmet) végzek a te tiszteletedre, nem lesz hiábavaló. Hiszen még soha sem hallottuk, jóságos Anyánk, hogy ne segítettél volna valakin, aki Hozzád folyamodott. Mindenkin akarsz könyörülni, ó drága Könnyező Szűz, mert kegyes és irgalmas vagy, segítsz is mindenkin, aki Hozzád esedezik, mert erőd és hatalmad nagy. Nézz hát le, Anyám, az én imámra is és méltasd meghallgatásra. Engedd elnyernem azt a kegyelmet, melyért e szent kilencedet végzem, ha az üdvömre válik. Ám Te jobban tudod, Szűzanyám, mi szolgálja az én igazi javamat, éppen azért Szent közömbösséggel és megadással ismétlem Szent Fiad szavait: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” (Luk. 22,.24)

Elmélkedés - A SZERETETT SZŰZ

A szent hagyományból tudjuk, hogy az apostolok, tanítványok és az Úr Jézus hívei már az Üdvözítő életében is nagy szeretettel viseltettek a Szűzanya iránt. Még nagyobb szeretetre gyújtotta az Úr Jézus az emberi szíveket akkor, amikor e szavakat hallatta a keresztről: „Asszony, íme a Te fiad” (Ján. 19,26) és Jánosnak: „Íme a te Anyád.”(U.o. 27) Ily módon nekünk adta az Üdvözítő az ő Szent Anyját.

Tízezrek, százezrek szívében lángol a Könnyező Szűz iránti szeretet is. Szeretett Anya Ő országszerte. Kegyképének másolata ott díszeleg a házakban, érmecskéjét előszeretettel viseljük nyakunkon. Kegytemplomába epedve sietnek a búcsúsok nemcsak a környékről, de többszáz kilométeres távolságokból is, nemcsak magyarok, de rutének, románok, szlovákok és németek egyaránt. Csak a templom hatalmas két tornya tárul még szemeik elé, mint a Könnyező Szűz két ölelő karja s már ellágyulnak a szívek, megremegnek az ajkak, könnyek árasztják el a szemeket. Mily megható látvány, mikor beérnek a poros, fáradt zarándokok a templomba, leborulnak a kegykép elé s szeretettől könnyes szemekkel üdvözlik a drága Pócsi Szűzanyát! Ó, de rövid sokaknak az a 2-3 nap, amit Máriapócson tölthetnek! Hazaindulás előtt ismét könnyes szemekkel kerülgetik a templomot, mint a kis fecskék fészküket, mielőtt elrepülnének más országba. Aztán elindulnak a harangok bánatos búgása mellett, melybe belevegyül szívettépő énekük: „Kesereg a szívünk, el kell menni, drága szent képedet itt kell hagyni.”

Én szeretem-e a Könnyező Szűzanyát? – Járok-e kegyhelyére s ájtatosan viselkedem-e ott? – Imádkozom-e Hozzá naponta legalább egy-két Üdvözlégy Máriát?

ERÉNYGYAKORLAT: Ma többször felindítom a Szűzanya iránti szeretetet e fohásszal: „Szűzanyám, szeretlek”.

IMA

Könnyező Szűzanyám! Mint a jó gyermek örül, ha látja, hogy testvérei szeretik az édesanyát, én is boldog vagyok, ha látom, hogy egyre több embertestvér ismer meg és szeret Téged, mint jó Édesanyát. Jaj, keserves az élete annak a gyermeknek, aki távol él a te szeretetedtől! Kihez megy enyhülésért, ha szenved? – Hol talál vigasztalást, ha szomorú? – Ki emeli fel, ha kétségbeesett? – S vajon üdvözül-e egyáltalán? – Ó, kegyes Szűzanyám! Bárcsak minden ember felismerné Benned a legjobb Anyát s Hozzád futna az élet minden nehézségeiben! Én igyekezni fogok, ó Legszentebb Szűz, Téged minél gyermekibb rajongással szeretni, mint illik a legszeretetreméltóbb édesanyát. Nyújtsd ehhez segítségedet, gyullaszd egyre nagyobbra szívem szeretetét. Hiszen tudom, hogy mennél jobban foglak Téged szeretni, annál könnyebb lesz a szenvedés is. E szent óhajjal zárom a szent kilencedet s kérlek áhítattal: Ó hallgasd meg hő imám, Könnyező Szent Szűzanyám s add meg azt a kegyelmet, melyért Hozzád esdeklek. Amen.

Üdvözlégy Mária… (3szor) Könnyező Pócsi Szűzanyánk könyörögj érettünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

Végszó

Ha megadta a Könnyező Szűz azt, amit kértél, ne feledkezzél el a hálaadásról. A hálátlanság nagyon rosszulesik, úgy az embereknek, mint a jó Istennek, vagy a Szűzanyának. Aki viszont megköszöni a kapott kegyelmet, ajándékot, azon máskor is szívesebben segítenek. Azért mondjuk, hogy a hála, új kérés.

Ha nem kaptad meg a kért kegyelmet, ne keseredjél el és ne zúgolódjál. Emlékezz vissza, hogy mit imádkoztál mindennap: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd”. (Luk 22,24) A Szűzanya a leggondosabb Anya, tehát csakis azt adja meg gyermekeinek, ami nekik üdvösségükre szolgál.

Elvégezheted a kilencedet többször is egymásután, különösen, ha az elsőt nem valami buzgón végezted. Az is lehetséges, hogy a Szűzanya még több imát kíván Tőled a kért kegyelem elnyeréséért. Csak kérj, Testvér, és adatik, zörgess és megnyittatik Néked! Az imádság mindig gazdagít: ha földiekben nem, égiekben feltétlenül!

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment