A szerelem természetfeletti értéke

A házastársaknak valamennyi szerelemformát ápolni és gyakorolni kell. Nem hiányozhat a szexuális élet sem, csak mindig ügyelni kell arra, hogy a testi, szerelmes érintkezés ne üresedhessen ki pusztán állatbiológiai eseménnyé, hanem mindig a személyek találkozásának kifejeződése legyen. Vagyis két istengyermeki lélek, két emberi szellem, a női és férfi teljes érzelemvilág gyengéd érintkezésének jele és kifejeződése legyen. Szent Pállal együtt megállapíthatjuk, hogy a keresztény házasság a szeretet csodálatos főiskolája. Rajtunk múlik, hogy kihasználjuk-e, hogy tanulunk-e benne, hogy milyen eredménnyel végezzük. Ennek a házasságnak a legnagyobb buktatója az első „szigorlat”, ahol a legtöbben megbuknak: az önzetlen szeretet „szigorlata”. Minden szeretet az én-szeretettel kezdődik, és nem könnyű odáig eljutni a házasságban, hogy az énközpontúságot a teközpontúság felváltsa; hogy önzetlenné váljon a szeretetünk. Ahhoz, hogy ezt a lépést meg tudjuk tenni, szükséges, hogy a házastársi szerelmünk, szeretetünk egy mély és elmélyülő Isten-szeretetből tudjon táplálkozni...

A keresztény házasság lényegének, értelmének alapvető kifejtésében a fő különbség Szent Pálnál a gondolatvezetés irányában van. Mi lentről haladtunk felfelé. Az érzéki szerelemtől az érzelmi, szellemi és lelki szereteten át a közvetlen Isten-szeretet felé. Az apostol fordított irányú úton járt. O mindent a kereszténység végső, központi értékeiből, eszméiből vezetett le: A keresztségben új teremtményekké lettünk, Isten gyermekei és Krisztus élő tagjai. A házasság erkölcsi és gyakorlati kérdéseinek megválaszolásához felteszi ezt a kérdést: Mi illik Isten gyermekeihez? Mi illik Krisztushoz? Rámutat Isten gyermekeinek szabadságára, amely azonban nem szabadosság, hanem az igazi Isten- és emberszeretet kibontakozásának atmoszférája. Azáltal leszünk egyre szabadabbak, hogy egyre személyesebben, teljesebben szeretünk. S annál jobban, mélyebben, áldozatosabban tudunk szeretni, minél jobban megszabadultunk énünk, önfejűségünk, hibáink megkötöttségeitől, minél jobban felszabadultunk a „Te” felé forduló, a lelünk minden síkját átjáró és átforrósító Istenés emberszeretet számára.

Mit jelent ez a kifejezés: Krisztus élő tagjai vagyunk? A mai keresztény ember alig érti, alig tud valamit is kezdeni ezzel a képes beszéddel. Szent Pál számára ez azt jelenti, hogy bekapcsolódom, hogy részt veszek Krisztus halálában és feltámadásában. Azt jelenti, hogy részesülök Krisztus életében: Krisztus bennem, velem együtt szeretetből újra föláldozza magát, bennem újra megdicsőül és közli velem megdicsőült életét. (Róm 6,1-11) A keresztség szentségében lettünk ennek először részesei, akkor kezdett el bennünk Krisztus élni. A többi szentség megújítja, táplálja és elmélyíti Krisztus életét bennünk. Szent Pál arra tanít bennünket, hogy a házasság szentsége egész különösen hatékony módon valósítja ezt meg. Az egész házassági erkölcsöt és önnevelést így vezeti le: A házasság szentsége által egészen egyedülállóan tagjai lettünk a szenvedő és megdicsőülő Krisztusnak. Ahogy az Üdvözítő meghalt az Egyházáért, úgy kell a férfinak is a feleségéért meghalnia. (Ef 5,25) Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy a férjnek önzetlen szeretettel kell szeretnie feleségét, az önzésnek meg kell halnia. De ez igaz mindkét félre. Mind a férfi, mind a nő szerelmének eszményképe: Krisztus menyasszonya, az Egyház iránti szeretete. Krisztus önzetlenül odaadja magát Egyházának, a vérét ontja érte. És az Egyház kötelessége, hogy önzetlenül odaadja magát vőlegényének.

Mi tehát a házasság értelme? A házastársak eggyéválása az önzetlen áldozatos szeretetben. Ezt az általános célkitűzést azonban a bűnös természetünk miatt nagyon nehéz, szinte lehetetlen megvalósítani. A keresztény házasság értelme: eggyé lenni Krisztusban, Istenben. Vagyis a férjet a feleségével összeköt˝o szeretetkapcsolat nem más, mint Krisztus szeretete, az az önzetlen, áldozatos szeretet, amellyel feláldozza magát az Egyházért és amellyel az Egyház odaadja magát Krisztusnak. A keresztség, ill. a házasság szentségében Krisztus önmagát adja nekünk, hogy belénk költözve, bennünk megszületve és uralomra jutva részesítsen bennünket is isteni szeretet-életében. A házasság tehát a hősies szeretet egyedülálló főiskolája.

Forrás: Szerelem és szeretet (Küldetésünk titkai 12.)

Letöltve innen: http://vmek.uz.ua/04100/04190/04190.pdf

Fotó: pexels

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment