Kilenced Szent Józsefhez – Harmadik nap

Bevezetés: Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk 9 napi ájtatosságot. Ennek az ájtatosságnak szövegét nem írja elő az Egyház, de ha búcsúkat is akarunk általa nyerni, olyant kell használnunk, amelyeket illetékes egyházi hatóság jóváhagyott. Ez a kilenced ilyen. A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte: 300 napi búcsút a kilenced minden napján. Teljes búcsút egyszer a kilenced tetszés szerint választható napján, vagy a kilencedet közvetlenül követő nyolc nap valamelyikén. A teljes búcsú feltételei a kilenced elvégzésén kívül: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. (IX. Pius, 1876. november 26. Racc.403.) Igen ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük. Ezért, hacsak tehetjük, annak megkezdésekor gyónjunk és lehetőség szerint mindennap, vagy többször áldozzunk.


A kilencedet a következőképp végezzük:

Megkezdéskor mondjuk el a „Bevezető imát”. Minden nap olvassuk el az aznap sorra kerülő elmélkedést és átolvasás után gondoljuk át tartalmát. Utána imádkozzuk el „Szent József litániáját”.

A kilencedik napon mondjuk el a „Befejező imát”.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást. Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk.

Az elmélkedést mindig a következő öt részből áll: 1. Istenre gondolás és célkitűzés; 2. az elmélkedés anyagának átgondolása; 3. ennek kifejtése; 4. önmagunkra alkalmazása; 5. imatársalgás Istennel és Szent Józseffel.


BEVEZETŐ IMA A KILENCED ELŐTT

Mindenható Isten, hiszem, hogy Te végtelen jóságú Úr vagy és irgalmasan tekintesz reám, bűneimet fájlaló, gyarló emberre. Ez a nagy jóságod és irgalmad fölbátorít, hogy érdemtelenségem tudatában könyörögve forduljak hozzád. Azt kérem tőled, Uram, hogy ezt a kegyet (itt fűzd közbe kívánságodat) jóságosan megadjad.

Alázatos kérésemet szent Fiad nevében terjesztem színed elé Uram, mert tudom Jézus kinyilatkoztatásából, hogy Őérte könyörületes vagy hozzánk, méltatlan emberekhez.

Üdvözítőnk áldott nevének és érdemeinek segítségül hívásán kívül ég egynek esedezését kapcsolom, Uram, könyörgésemhez, azért, akit az emberek közül Szűz Mária után a legnagyobb méltósággal tüntettél ki, Szent Józsefét, Isten, aki érdemesnek tartottad őt, hogy Jézusnak nevelőatyja és szent Anyjának szűzi élettársa legyen, vedd kegyesen Szent Józsefnek pártoló imáját, melyet e szent kilenceddel is kiesdeni akarok.

Szent József, Jézus nevelőatyja, kérve-kérlek, állj mellém pártfogásoddal. E kilenc napon keresztül téged állítalak elmélkedésemben lelkem elé és lelked kiválóságait életem példájául választom. Ígérem, hogy ami jót ezek alapján megismerek, gyarló erőimet megfeszítve életemben, tetteimben, viselkedésemben valóra fogom váltani. Ámen.


Elmélkedés: Szent József kiválasztásának alapja

1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy mai elmélkedésemben megismerjem miért választottad éppen Szent Józsefet arra a nagy méltóságra.

2. Szent József idejében ezren és ezren éltek, akik a világ szemével mérve alkalmasabbak lettek volna az Üdvözítőnek és Anyjának eltartására, Jézus nevelésére, oltalmazására. Isten mindentudó tekintete látta a fejedelmeket, akik bíborba öltöztették volna Máriát és arannyal kivert, ébenfa bölcsőbe fektették volna Jézust. Látta a híres tudósokat és bölcseket, akik nagy gonddal tanították volna az ifjú Messiást. Isten nem a fejedelmeket, nem a gazdagokat, nem a tudósokat, hanem egy szegény, egyszerű munkást választ ki egyszülött Fia nevelőatyjául és Anyja hitveséül: Szent Józsefet. Királyi vérből származik ugyan, de családja annyira elszegényedett, hogy származásáról a nemzetségkönyveken kívül alig tud valaki. Kenyérszerzője a két kérges keze és tudománya egyedül Isten törvényének ismerete. De három olyan kincse van, amely az Atya figyelmét ráirányította és az a három kincs: igaz élete, szűzi tisztasága és alázatossága.

3. Szent József kiválasztásánál látom, hogy Isten méltó jegyest keresett Máriának és méltó nevelőatyát Fiának. Máskor nem így tesz az Úr. Épp ellenkezőleg: sokszor méltatlan eszközt választ ki tervei megvalósítására, hogy annál jobban kitűnjék égi ereje. Az apostolok fejének, Jézus földi helytartójának pl. a Krisztustagadó Péter választatott. Miért nem tett így Isten ebben az esetben is? Azért, mert szent Fiának és Jézus anyjának közvetlen környezetéül szemelte ki Józsefet. Az Isten Fia és szent Anyja pedig oly nagyok, hogy Isten tekintettel volt rájuk.

Igaz ember kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne, hogy a bűn útját járja a családfő, midőn a családanya szeplőtelen és bűntől mentes, a család gyermeke pedig az Isten! Szent József a Szentírás tanúsága szerint is igaz volt, mert minden gondolatát és akaratát az irányította, mit parancsol Isten! – Szűzi férfiú kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne az érzéki élvezet után vágyó családfő, mikor a családanya még a Messiás anyaságát sem vállalja, ha szüzességének sérelmével járna. József pedig szűz volt, erénye annál értékesebb, mert ember volt ő is, mint mi valamennyien és küszködésébe került ennek az erénynek megőrzése. – Alázatos lélek kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen ahol olyan fényes csillagok ragyognak, mint Jézus és Mária, csak az lehet alkalmas mellettük állni, akinek van lelki ereje, hogy rendeltetéséhez híven a háttérbe vonuljon, önmagáról lemondjon. József alázatos szerénységét az evangéliumok is világosa bizonyítják; csupán akkor olvastunk róla, amikor az Úr Jézusnak és szent Anyjának tett szolgálatait jegyzik fel.

4. Milyen magasztosra emeli Józsefet igazsága, szüzessége és alázatossága! Hogy eltörpül e lelki kincsek mellett a királyi trón magassága, a tudomány, a hatalom köntöse. Megláthatjuk itt, mi az igaz emberi nagyság!

És én vajon miben keresem életem értékét? Abban-e, hogy az igazságra törekszem? Tetteimet az irányítja-e, hogy mit parancsol Isten? Vigyázok-e állapotbeli tisztaságomra és kezembe se veszem e az erkölcsrontó olvasmányokat, kerülöm-e léha barátokat, a bűnre csábító alkalmakat?Elismerem-e alázatosan gyarlóságomat és nem vagyok-e nagyra csip-csup erényeimmel? – Ó Szent József! Mily más vagy te, mint én!

5. Könyörgés.

Úristen, ki Szent Józsefet igaz életre, szüzességre és alázatossága miatt a föld legnagyobb méltóságára emelted, esdve kérlek, hallgasd meg közbenjárására könyörgésemet. Szent József, aki Isten parancsainak megtartásában, a tisztaságban és alázatosságban példaképünk vagy, könyörögj érettem, hogy követni tudjam erényeidet, így méltóvá legyek annak a nagy kérésnek elnyerésére, amelyért e kilenc napon át esedezem.

Litánia Szent Józsefhez   Forrás: https://metropolita.hu/2011/10/kilenced-szent-jozsefhez/   Fotó: pixabay

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment