Pünkösdvasárnap

Krisztusban Szeretet Testvéreim!

Az apostolaitól búcsúzó Jézus ezeket mondja: „Nem hagylak árván titeket. Elküldöm nektek a Vigasztalót, Atyám lelkét.” Az imént elhangzott evangéliumban ezt mondja: “Békesség nektek! Vegyétek a Szentlelket” Ha megkérdezném egy kereszténytől, hogy kit vagy mit ünneplünk pünkösd ünnepén, ezt válaszolná: a harmadik isteni személyt, a Szentlelket, Jézus ígéretének beteljesedését, az egyház öntudatra ébredését, az apostolok lelkessé válását…

Ez így mind igaz, de azt hiszem mégsem fejezi ki a teljes igazságot. A pünkösd nem csupán emlékünnep, mert a Szentlélekre nemcsak az apostoloknak volt szükségük, hanem ma nekünk is szükségünk van. Jézus nem a tegnap egyházának adta a Szentlelket, hanem vezetőül adta egész földi zarándokútjára, az idők végéig adta.

Testvéreim!

Hogyan jött el a Szentlélek? Szélzúgás kíséretében, tüzes nyelvek alakjában, megáldva az apostolokat a nyelvek adományával. Ezekben a külső körülményekben mutatkozott meg a Szentlélek csodás működése.

1. Szélzúgás és lángnyelvek formájában árad ki a Szentlélek: olyanforma lehetet a Szentlélek eljövetele, mint amikor vihar készül: morajlik az ég, feltámad a szél, hordja a port, egyre erősebben mozgatja a fákat. A szélzúgás jelezte, hogy a Lélek kiakarja mozdítani a világot a hólpontról, új életet, mozgalmasságot hoz a lelkek világába. A vihar tisztit is, nyomában felfrissül a levegő. A Szentlélek kiáradása is ilyen tisztogatás volt. Nyomában megújul a lelkek élete, készségesebbek lesznek az emberi szívek a jóra, a szépre, a szeretetre. Csak az a kérdés, hogy minket vajon a Lélek meg tud-e mozgatni testvérek? Sokan eltespednek a keresztény életben: semmi mozgás, semmi lelkesedés, semmi életjel nincs bennük. Unottan végzik a dolgukat, unottan végzik az imádságukat is, csak azért mondják el, hogy legyenek túl rajta, legyen elmondva, mert az egyház kéri. Nemigen kaphatok áldozatokra, hogy valamit csináljanak, nem tudnak nagylelkűek lenni, nincs bennük semmi készség semmi iránt. Olyanok, mint a pocsolya: megsenyved bennük a víz. Kell tehát nekünk is a Szentlélek kiáradása, viharos zúgása, hogy kiviruljon tőle bennünk is az élet. A lángnyelvek, amelyek az apostolok feje felett megjelentek, szintén hangosan figyelmeztetnek, arra, hogy a Szentlélek tűz, melegség, lelkesedés. Felgyújtja a lelket, hogy jobban szeresse az Istent, és jobban tudja követni a kegyelem indításait. Akit Isten tüze eláraszt, az mindenre képes. A Szentlélek képesít arra, hogy többet vállaljunk a keresztény életben, hogy többet teljesítsünk, mint eddig, hogy így nagyobb előrehaladást tudjunk felmutatni a Jézust követő úton. Ugyanakkor másokat is fel tudjunk gyújtani a Szentlélek tüzével, át tudjuk lelkesíteni, hogy ők is többre legyenek képesek. Valaki nagybetűkkel ezt írta az íróasztalán egy papírra: T. T. T. három T. betű. Sokan kíváncsian kérdezték, hogy mit jelent, és az illető személy csak ennyit válaszolt: TÖBB TELIK TŐLEM! De erre, hogy több teljen tőlünk is, csak a Szentlélek befogadása és a vele való együttműködés tud képesé tenni.

Drága jó testvérek!

2. A nyelvek adománya is a Szentlélek kiáradásának az eredménye volt. Az apostolok különböző nyelveken beszéltek, vagyis nyelvüket, beszédüket megértette mindenki. Csodálkoztak is rajta, hogy saját nyelvükön hirdetik Isten nagy tetteit. Így jelezte a Szentlélek a soknyelvű emberiségbak az egyé tartozását. Ellentéte ennek az ószövetségi bábeli nyelvzavar, amikor az egynyelvű emberiség megoszlott és nem értette egymást. Akkor, és ott, az első pünkösdkor, egy tenyérnyi helyen véget ért a bábeli zűrzavar, egyetértés született az emberek között. Sajnos, itt és most nem dicsekedhetünk ezzel. Mintha ma visszatérne a bábeli nyelvzavar: nem értjük meg egymást mi emberek. Vajon nem az-e a mai világ tragédiája, hogy a bábeli nyelvzavarban él és nem tud szót érteni? Mindenki mondja a sajátját, és nem figyel a másikra. Emberek, családok, szomszédok, államok harcolnak egymás ellen. A család tagjai mondják a magukét, de nem tőrödnek egymás véleményével. A házastársak, akik valamikor egymás gondolatát lesték, ma elnéznek egymás feje felett, nem értik egymás nyelvét. Szakadék tátong szülő és gyermek között, nemzedéki ellentétek vannak a családban. Hát még mekkora nagy a szakadék a munkahelyen, a szomszédok között, vagy éppen az emberiség nagy családjában vagy országok között és ezt bizonyítja sajnos a háború. Vajon miért ez a nagy zűrzavar, miért nem tud az emberiség egyet érteni testvérek? Mert a hazugság, a gyűlölet, az erőszak nyelvén beszélünk sokszor. Mindenki a saját igazát hajtogatja, és így próbál saját magának érvényt szerezni. Szellemesen jegyzi meg valaki: „Olyan az igazság, mint egy hatalmas üveggömb, amely a földre esve ezer darabra törik. Mindenki felkap egy szilánkot, mint valami fegyvert fogja a kezébe, és hangosan hirdeti: enyém az igazság! Aztán egymás fejéhez vágják és megsebzik embertársaikat az igazság törmelékeivel.” Péter apostol beszédét mindenki megértette, mert nem az igazság törmelékeit szórta a hallgatói elé, hanem a teljes igazságot. És tudod testvér mi a legfontosabb: az, hogy nem a gyűlölet, nem az erőszak, hanem a Szentlélek által sugallt szeretet nyelvén szólj, szoljak az emberekhez, mert csak így vagyok hiteles Isten és az emberek szemében. Ne kőnek, hanem kenyérnek szánjuk azt az igazságot, amit meg akarunk mondani embertársunknak. Megtanulni egymás nyelvét: pünkösdi feladat, közelebb kell kerüljünk egymáshoz megértésben és szeretetben, mert akik megértik egymás nyelvét, azok testvérek. És drága jó testvéreim! Mi a feltétele a Szentlélek mai eljövetelének és ezzel együtt a keresztények megújulásának? A válasz igen egyszerű: hívnunk, várnunk kell, és szállást kell készíteni számára. Jól tudjuk, hogy a Szentlelket váró apostolok között ott volt Mária is. Ő volt a Szentlélek első, élő temploma, benne testesült meg az Ige. Úgy illet tehát, hogy jelen legyen a nagy pillanatban, amikor megszületik az egyház, és egy népé gyűjti a hívek seregét. Együtt imádkozott az apostolokkal, mert az imádkozó ember a Szentlélek igazi otthona. Ha a Szentlélek hiányzik az életünkből, ennek okát az imádság hiányában kell keresnünk. A mai világ bábeli hangzavarában nem könnyű időt és helyet találnunk az imádságra. A nagy lárma közepette nehéz meghallanunk a csendes Lélek szavát. Pedig a Szentlélek ma is leszállóhelyt keres magának és ha megtalálja, olykor feltűnő módon bizonyítja jelenlétét. Szent Ágoston fölveti a kérdést: kíváncsi 000vagy, hogy benned lakik-e a Szentlélek? Ezt könnyen megtudhatod. Nézz a szívedbe! Ha ott őszinte szeretetre találsz, akkor a Szentlélek vezérel és az Ő ereje lakik benned…

Testvéreim!

A Szentlelket a szeretet Lelkének is nevezzük, és az a célja, hogy képessé tegyen a szeretetre.

Egy taxis mesélte el a következő történetet: gyanútlanul fölvet egy utast, és elindult a megszabott útirányba. Az utas a taxis fejéhez szorította fegyverét, és kérte, hogy adja át a pénzét. Átadta a pénzt a következő szavak kíséretében: „Keservesen megdolgoztam ezért a pénzért, ebből tartom el családomat, de most átadom önnek, de gondolja meg, súlyosan vét Isten törvénye ellen.” Az ember egy pár pillanatig gondolkodott, majd a pénzt visszaadta a sofőrnek, és ezt mondta: „vigyen a legközelebbi templomhoz, mert gyónni szeretnék!” a sofőr örült, hogy megtérített egy embert. Nekünk testvérem hinnünk kell a Szentlélek világot, embert megújító szeretetében. Drága jó testvér! A Szentlélek ma szolgálatra hív. Működni akar általunk, hitből fakadó beszédünk, imánk, munkánk és a tettekben megnyilvánuló szeretet által. A Lélek lelki embereket akar faragni belőlünk, olyan lelkes embereket, akik mernek nagy feladatokra vállalkozni. A bennünk működő Lélekről kell tanúságot tegyünk mindenütt, ahol csak eljárunk, tovább kell adnunk a krisztusi hitet, és időt szakítanunk az egymással való beszélgetésre. Pünkösdöt ünnepelni nem könnyű dolog. A Lélek tanúságtételre szólít, általunk akarja átalakítani és megújítani a világot. Rajta hát, adjuk át magunkat a Lélek szólító szavának, és dolgozzunk vele együtt. Jöjj el Szentlélek Úristen, mert egy olyan világban élünk, mely ajkával megvallja, hogy hisz Istenben, de szíve hideg, mint a jégverem.! Jöjj el Szentlélek Úristen, mert az trágár zene, trágár filmek, trágár TV műsorok, egyes államok vezetői hazugságai körül vesznek bennünket! Jöjj el, amikor az emberi rosszaságot látva már nincs életkedvünk, életerőnk, nincs buzgóság szívünkben! Jöjj el, Szentlélek Úristen és adj bátorságot, életkedvet, hitet, szeretetet, tisztánlátást, hogy mindig fel tudjuk fedezni, hogy szükségünk van rád, mert nélküled el lennénk veszve! Szentlélekkel eltelt Boldogságos Szűzanyánk, égi édesanyánk járj közben értünk emberekért, akik megakarunk újulni a Szentlélek által, akik által békességet akarsz küldeni e világnak. Ámen!

Csiszér Imre, erzsébetbányai plébános Fotó: lampagyujtogato.hu  

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment